Διερεύνηση του κόστους παραγωγής στην ελληνική κτηνοτροφία : η περίπτωση των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων

Αγγελόπουλος, Σταμάτης/ Σαμαθρακής, Βαγής/ Μιχαηλίδης, Αναστάσιος/ Samathrakis, Vagis/ Michailidis, Anastasios/ Aggelopoulos, Stamatis


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Piggery;Pig farming;Εκτροφή χοίρων;Χοιροστάσιο;Production cost;Κόστος παραγωγής;Principal components analysis;Ανάλυση κυρίων συνιστωσών
Issue Date: 2006
Publisher: ΕΤ.ΑΓΡ.Ο
Citation: Σαμαθρακής, Β. ([χ.χ.]). Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Διαθέσιμο σε: http://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/sbagis_a5_05.pdf (Ανακτήθηκε 4 Ιουλίου, 2015).
Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 2006
Abstract: Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους πλέον δυναµικούς κλάδους της αγροτικής οικονοµίας. Η λειτουργία των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων εµφανίζει αρκετές αδυναµίες, οι οποίες πιθανόν να οφείλονται στη σχετικά µικρή διάρκεια της περιόδου που η ελληνική χοιροτροφία εξελίχθηκε επιχειρηµατικά. Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ελληνικής χοιροτροφίας, σε σχέση µε τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κλάδους, είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, γεγονός που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Από την ανάλυση των στοιχείων του κόστους, διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες εργασίας µειώνονται µε την αύξηση του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων, ενώ οι ετήσιες δαπάνες ζωικού κεφαλαίου καθώς και οι δαπάνες κτηνιατρικών φαρµάκων και λοιπών αυξάνονται µε το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων. Οι δαπάνες για τη διατροφή φαίνεται να είναι µεγαλύτερες στις εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας, ενώ φαίνεται να είναι µικρότερες στις εκµεταλλεύσεις µικρής δυναµικότητας. Επίσης, από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι, τη µεγαλύτερη επίδραση και σηµαντικότητα στο καθορισµό του συνολικού κόστους, έχουν οι δηµητριακοί καρποί (πρώτες ύλες διατροφής), που αποτελούν βασικό µέρος των χορηγούµενων ζωοτροφών. Από τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ κόστους και απόδοσης παραγωγής, διαπιστώνεται ότι για το σύνολο των εκµεταλλεύσεων του δείγµατος καθώς και για τις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις µικρής και µεγάλης δυναµικότητας, το κόστος παραγωγής µειώνεται µε την αύξηση της απόδοσης. Στις εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας, το κόστος παραγωγής αυξάνεται, αποκτά µέγιστη τιµή και στη συνέχεια µειώνεται.
Pig production in Greece is considered among the most dynamic sectors of the rural economy. The operation of pig farms shows several weaknesses, which may due to the relatively short period that the Greek pig evolved business. One of the major problems of the Greek pig, relative to their respective European industries are the high production costs, which affects the competitiveness of industry. The analysis of cost, determined that labor costs are reduced by increase the size of holdings, while annual livestock expenses and the costs of veterinary pharmaceuticals and other increase with farm size. Expenditure on nutrition appears to be greater in middle capacity farms and seems to They are smaller in small-capacity farms. Also, the analysis shows that the greater impact and significance in determining the total cost, have cereal nuts (raw food materials), which are a key part of the allocated feed. From exploring the relationship between cost and production efficiency, it is shown that the all sample farms and for small pig farms and high-capacity, cost of production declines with increased efficiency. On farms middle capacity, production costs rise, acquires maximum value and then decreases.
Description: Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5406
Other Identifiers: http://sbagis.farm.teithe.gr/uploads/8/3/4/5/8345585/sbagis_a5_05.pdf
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aggelopoulos_Samathrakis_Michailidis_Diereunisi_Kostous_Paragwgis.pdf377.96 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5406
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.