Πράσινα ξενοδοχεία

Τηλικίδου, Ειρήνη/ Τοπάλης, Κωνσταντίνος/ Τσινίκας, Μάριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Marketing;Μάρκετινγκ;Green tourism;Πράσινος τουρισμός;Ethical consumerism;Ηθικός καταναλωτισμός;Οικολογικά ξενοδοχεία;Environmental tourism;Περιβαλλοντικός τουρισμός;Ecological hotels;Οικολογικό μάρκετινγκ;Ecologic marketing
Issue Date: 15-Nov-2013
Abstract: This paper deals with the operation of green hotels in the framework of sustainable development in tourism industry and ethical consumerism. As green hotels can be considered the hotels that apply environmentally friendly practices avoiding creating pollution and focusing on energy savings of natural resources, promoting thus, ecological sensitivity and responsibility. The need to deal with this topic is occurred because the global tourism industry and the market are undergoing in a strong transformation, following the intense changes taking place in international entrepreneurship and global economy. In tourist regions, the tourist, natural (water, air, seasides) and human resources (cultural heritage, built environment) receive increasing pressure from tourist. The protection of tourist destinations and natural environment is thus a direct and vital matter, while their over-exploitation may gradually lead to the decline of the sector.
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη λειτουργία των πράσινων ξενοδοχείων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα του τουρισμού και του ηθικού καταναλωτισμού. Ως πράσινα ξενοδοχεία νοούνται τα ξενοδοχεία, τα οποία εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, αποφεύγοντας τη μόλυνση αυτού και εστιάζοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας από τους φυσικούς πόρους, προβάλλοντας έτσι, οικολογική ευαισθησία και υπευθυνότητα. Η ανάγκη ασχολίας με το συγκεκριμένο θέμα προκύπτει, καθώς η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία και αγορά βρίσκεται σε μια φάση ισχυρού μετασχηματισμού, ακολουθώντας τις έντονες μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στη διεθνή επιχειρηματικότητα και την παγκόσμια οικονομία. Στις τουριστικές περιοχές, οι τουριστικοί, φυσικοί (νερό, αέρας, ακτές) και ανθρωπογενείς (πολιτιστική κληρονομιά, δομημένο περιβάλλον) πόροι δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από τον τουρίστα. Η προστασία των προορισμών και του φυσικού περιβάλλοντος κρίνεται έτσι ως ζήτημα άμεσης και ζωτικής σημασίας, τη στιγμή που η υπερεκμετάλλευσή τους μπορεί σταδιακά να οδηγήσει στον μαρασμό του τομέα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2013--αα5221
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5265
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topalis_Tsinikas.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5265
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.