Η ελληνική ζάχαρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια αγορά

Μαυρίδης, Σάββας/ Τελέκογλου, Ιορδάνης/ Τσερκεζής, Κωνσταντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Παγκόσμια αγορά;World market
Issue Date: 24-Jul-2008
Abstract: The first chapter refers to Greek sugar industry, its activities, targets, competitiveness and the total factory production and stock centers. The second chapter deals with sugar beet cultivation, especially the technique. The third chapter presents the sugar production starting from sugar beet to sugar industrial elaboration, as well as the sugar sub-products, their importance to nutrition and closes with agricultural research. The fourth chapter includes the product placing in Greek market, the promotion of sugra and the Greek Sugar Industry and concludes to a general outcome. The fifth chapter presents the sugar sector in EU (European Union), that is the sugar status in EU, while it comments on the EU community status and its perspectives. This chapter end up with some general conclusions. The sixth chapter refers to the global sugar production, especially, to the main sugar production countries, the factors that determine the consumer and influence the international prices, the reasons why international prices are unstable and what the international sugar organization is.
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, στις δραστηριότητες της, στους στόχους της, στον ανταγωνισμό και στην συνολική παραγωγή εργοστασίων και αποθηκευτικών κέντρων. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην τευτλοκαλλιέργεια και ειδικότερα στην τεχνική και την καλλιέργεια των τεύτλων. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παραγωγή της ζάχαρης από το τεύτλο και την βιομηχανική επεξεργασία της ζάχαρης, καθώς επίσης και τα υποπροϊόντα της ζάχαρης, την σημασία της στην διατροφή και τελειώνει με αναφορά στην γεωργική έρευνα. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την τοποθέτηση του προϊόντος στην ελληνική αγορά, την προώθηση της ζάχαρης και της Ε.Β.Ζ, και καταλήγει σε κάποια γενικά συμπεράσματα. Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον τομέα της ζάχαρης στην Ε.Ε., στο καθεστώς της ζάχαρης που ισχύει στην Ε.Ε. ενώ γίνεται σχολιασμός του κοινοτικού καθεστώτος και αναφέρονται κάποιες προοπτικές του. Και το κεφάλαιο αυτό τελειώνει με κάποια γενικά συμπεράσματα. Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παγκόσμια παραγωγή ζάχαρης και ειδικότερα στο ποιες είναι οι κυριότερες χώρες παραγωγής ζάχαρης, ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την κατανάλωση, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, ποια τα αίτια της αστάθειας των διεθνών τιμών και τι είναι ο διεθνής οργανισμός ζάχαρης.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2008 -- αα899
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4831
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tserkezis_Telekoglou.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4831
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.