Ταξινόμηση αρχειακού υλικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς : [μέρος] XVI

Μπαμίδης, Νέστωρ/ Ζούρου, Πηνελόπη/ Μπαλαμάτσι, Στέλλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Αρχειοθέτηση;ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);Υγειονομικά αρχεία;Ψηφιοποίηση αρχείων;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας);Νοσοκομείο Κιλκίς;Health records;Filing;Digitization of archives;GAK (General State Archives;IAM (Historical Archive of Macedonia);Hospital of Kilkis
Issue Date: 2006
Abstract: State Archives not only keep documents but manage information stored in a variety of substrates. The wealth of information they contain is impressive and endless for every aspect of social, political, economic, scientific, cultural and any other activity of the nation. The paper involves material found in the Historical Archive of Macedonia (IAM), which is part of the General State Archives (GAK). Main purpose is processing, description, classification in both paper and electronic form and storing the files of the General Hospital of Kilkis. The main objective of this paper is to make an easy accessible source of information for each user who will be interested to retrieve information about the General Hospital of Kilkis.
Τα κρατικά Αρχεία δεν φυλάσσουν απλώς έγγραφα, αλλά διαχειρίζονται πληροφορίες αποθηκευμένες σε ποικίλα υποστρώματα. Ο πλούτος των πληροφοριών που περιέχουν είναι εντυπωσιακός και ανεξάντλητος για κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, επιστημονικής, πολιτιστικής και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας του έθνους. Η εργασία αφορά υλικό που εντοπίστηκε στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΜ), το οποίο αποτελεί τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ). Βασικός σκοπός η επεξεργασία, περιγραφή, ταξινόµηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και την αποθήκευση των αρχείων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μια εύκολη προσβάσιμη πηγή πληροφοριών για κάθε χρήστη που θα ενδιαφερθεί να ανακτήσει πληροφορίες για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4204
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zourou_ballamaci.pdf38.61 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4204
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.