Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση άρθρων από τιμητικούς τόμους της Βιβλιοθήκης της Νομικής του ΑΠΘ

Παπατσικουράκης, Χρήστος/ Παπαδοπούλου, Αικατερίνη/ Κοντοριανού, Γεωργία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Anniversary volumes;Honorary publications;Honorary volume;Law, Criminal;Crime—Law and legislation;Library of Law AUTH;Δίκαιο, Ποινικό;Επετειακοί τόμοι;Τιμητικός τόμος;Τιμητικές εκδόσεις;Έγκλημα—Δίκαιο και νομοθεσία;Βιβλιοθήκη Νομικής ΑΠΘ
Issue Date: 16-Oct-2015
Abstract: Honorary volume is a book, which listed articles from eminent scientists in honor of a natural or legal person, usually on the occasion of an anniversary. It’s a collection of essays, addresses, or biographical, bibliographical, scientific or other contributions often embodying the results of research. The paper deals with the indexing and subject indexing twelve honorary volumes of the Library of the Law Faculty of Aristotle U. The aim of the paper is the presentation of articles in the form of index so the access to be simple and fast, while its purpose is to serve as a useful guide for both the educational community and for students, but also a valuable tool in the collection of the Library that allows users to locate the information they need.
Τιμητικός τόμος είναι ένα βιβλίο, στο οποίο γράφονται άρθρα από επιφανείς επιστήμονες προς τιμήν ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, συνήθως με την ευκαιρία μιας επετείου. Είναι συλλογή δοκιμίων, προσφωνήσεων, ή βιογραφικές, βιβλιογραφικές, επιστημονικές, ή άλλες συνεισφορές, που συχνά περιλαμβάνει τα αποτελέσματα μιας έρευνας. Η εργασία ασχολείται με την αποδελτίωση και τη θεµατική ευρετηρίαση δώδεκα τιµητικών τόµων της βιβλιοθήκης της Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση των άρθρων υπό µορφή ευρετηρίου ώστε η πρόσβαση σε αυτά να είναι εύκολη και γρήγορη, ενώ σκοπός της είναι να αποτελέσει ένα χρήσιµο εγχειρίδιο τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για τους φοιτητές, αλλά και ένα πολύτιμο εργαλείο στη συλλογή της βιβλιοθήκης που θα δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της να εντοπίζουν της πληροφορίες που χρειάζονται.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2005
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4183
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4183
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.