Ταξινόμηση αρχείου ΟΑΕΔ 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης

Μπαμίδης, Νέστωρ/ Καρατόσιου, Πασχαλίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Classification;Digitization of archives;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας);Employment Promotion Centres 2 (KPA2);ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ Καλαμαριάς;Ταξινόμηση;Υπηρεσίες Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού;Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ2);GAK (General State Archives);IAM (Historical Archive of Macedonia);KPA2 OAED Kalamarias;OAED 25th Martiou Thessalonikis;Ψηφιοποίηση αρχείων;ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);ΟΑΕΔ 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης;Public Employment Services (PES)
Issue Date: 16-Jul-2015
Abstract: Archival collections that are kept in the state archival service are an integral part of our cultural heritage. In these reflected the way in which they handle, state and citizens, all the small and big questions of life. They play an important role in the fields of historical research, cultural action, administrative information and citizen services. The Historical Archive of Macedonia (IAM) is a regional department of the State Archives, which keep archives of Thessaloniki Prefecture and the wider region of Macedonia. The paper involves material found in IAM, on managing the archives of OAED’s Local Service 25th Martiou Thessaloniki. Aim of this study is the processing, archiving and recording of archival material for the quick and reliable recovery of records and be a useful research tool to anyone interested in searching for information about these records.
Οι αρχειακές συλλογές που φυλάσσονται στην κρατική αρχειακή υπηρεσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σ’ αυτές αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται, κράτος και πολίτες, όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα της ζωής τους. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της πολιτιστικής δράσης, της διοικητικής πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΜ) είναι μία περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), η οποία φυλάσσει αρχειακό υλικό του νομού Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Η εργασία αφορά υλικό που εντοπίστηκε στο ΙΑΜ, με θέμα τη διαχείριση του αρχειακού υλικού της Τοπικής Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης του ΟΑΕΔ. Σκοπός της εργασίας είναι η επεξεργασία, αρχειοθέτηση και καταγραφή του αρχειακού υλικού ώστε να είναι γρήγορη και έγκυρη η ανάκτηση των αρχείων και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα αρχεία.
Το αρχείο αποτελείται από έγγραφα, τα οποία έχουν καταγραμμένες πληροφορίες για διάφορα γεγονότα και γενικά για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενός φορέα. Το αρχείο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον φορέα που το διατηρεί γιατί βοηθά στην καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων του και στην οργάνωση των ενεργειών του. Η εργασία αυτή έχει ως θέμα την επεξεργασία, καταγραφή και ταξινόμηση ενός τμήματος του αρχείου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από το υποκατάστημα της 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2003
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4150
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4150
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.