Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση αρχείων ΕΛΑΣ

Κουρτούμη, Τριανταφυλλιά/ Βακαλγιάννη, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: ELAS;Αστυνομικά αρχεία και αλληλογραφία;Ψηφιοποίηση αρχείων;Ταξινόμηση;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας);ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης;ΕΛΑΣ;Classification;Digitization of archives;GAK (General State Archives);IAM (Historical Archive of Macedonia);Police records and correspondence;General Police Directorate of Thessaloniki (GADTh);Directorate of Security of Thessaloniki;Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ)
Issue Date: 28-Sep-2015
Abstract: Η κοινωνία δέχεται καθηµερινά καταιγισµό πληροφοριών οι οποίες χάνουν σύντοµα την αξία τους και τις οποίες πρέπει να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ανανεώνει συνεχώς. Ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών αυτών καταλαµβάνει η αρχειακή πληροφορία, η οποία, ενώ αρχικά έχει τεράστια λειτουργική (διοικητική, οικονοµική, νοµική) σηµασία, δευτερογενώς αποκτά µια ιστορική διάσταση. Το ελληνικό αρχειακό υλικό βρίσκεται κυρίως, στη συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), τα οποία δεν φυλάσσουν απλώς έγγραφα, αλλά διαχειρίζονται πληροφορίες αποθηκευμένες σε διάφορες κατηγορίες. Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΜ) είναι μία περιφερειακή υπηρεσία των ΓΑΚ, η οποία φυλάσσει αρχειακό υλικό του νομού Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Η εργασία αφορά υλικό που εντοπίστηκε στο ΙΑΜ, με βασικό σκοπό την επεξεργασία, περιγραφή, ταξινόµηση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή και την αποθήκευση ενός µέρους των αρχείων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνοµίας, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο έρευνας σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει πληροφορίες για τα συγκεκριµένα αρχεία.
Society receives a daily barrage of information which soon lose their value and which should monitor, evaluate and renew continuously. A part of this information occupies the archival information, which, while initially has huge functional (administrative, financial, legal) importance, secondarily acquires a historical dimension. The Greek archival material is located mainly in the collection of the General State Archives (GAK), which not only keep documents but manage information stored in different categories. The Historical Archive of Macedonia (IAM) is a regional department of the State Archives, which keep archives of Thessaloniki Prefecture and the wider region of Macedonia. The paper involves material found in the Historical Archive of Macedonia (IAM), with main purpose the processing, description, classification in both paper and electronic format and storage a part of the General Police Directorate of Thessaloniki records of Greek Police that to be a useful research tool on any interested to search information about these records.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2006
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4145
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4145
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.