Ταξινόμηση αρχείων Ελληνικής Αστυνομίας : Αρχηγείο, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Κουρτούμη, Τριανταφυλλιά/ Αθανασοπούλου, Πολυξένη/ Στυλιανού, Μελίνα/ Φάκου, Αγγελική


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ταξινόμηση;Ψηφιοποίηση αρχείων;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας);ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);Αστυνομικά αρχεία και αλληλογραφία;Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ);Police records and correspondence;IAM (Historical Archive of Macedonia);GAK (General State Archives);Digitization of archives;Classification;ΕΛΑΣ;Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων (ΓΑΔΘ);General Police Directorate of Thessaloniki (GADTh);Public Relations Office (GADTh);ELAS
Issue Date: 28-Sep-2015
Abstract: Ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών καταλαμβάνει η αρχειακή πληροφορία, η οποία, ενώ αρχικά έχει τεράστια λειτουργική (διοικητική, οικονοµική, νομική) σηµασία, δευτερογενώς αποκτά µια ιστορική διάσταση. Το ελληνικό αρχειακό υλικό βρίσκεται κυρίως, στη συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), τα οποία φυλάσσουν απλώς έγγραφα, αλλά διαχειρίζονται πληροφορίες αποθηκευμένες σε διάφορες κατηγορίες. Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΜ) είναι μία περιφερειακή υπηρεσία των ΓΑΚ, η οποία φυλάσσει αρχειακό υλικό του νομού Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Η εργασία αφορά υλικό που εντοπίστηκε στο ΙΑΜ, με βασικό σκοπό την επεξεργασία, περιγραφή, ταξινόμηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και την αποθήκευση ενός μέρους των αρχείων της Ελληνικής Αστυνοµίας, και ειδικότερα τα αρχεία του Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Στόχος της να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο έρευνας σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει πληροφορίες για τα συγκεκριμένα αρχεία.
A part of information occupies the archival information, which, while initially has huge functional (administrative, financial, legal) importance, secondarily acquires a historical dimension. The Greek archival material is located mainly in the collection of the General State Archives (GAK), which not only keep documents but manage information stored in different categories. The Historical Archive of Macedonia (IAM) is a regional department of the State Archives, which keep archives of Thessaloniki Prefecture and the wider region of Macedonia. The paper involves material found in the Historical Archive of Macedonia (IAM), with main purpose the processing, description, classification in both paper and electronic format and storage a part of the Greek Police records in particular records of the Public Relations Office, which is part of General Police Directorate Thessaloniki. Aims to be a useful research tool to anyone interested in searching for information about these records.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2005
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4128
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4128
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.