Ταξινόμηση των αρχείων των καταργηθέντων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου

Μπαμίδης, Νέστωρ/ Γαλανάκη, Γεωργία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Εκπαιδευτικά αρχεία;Educational records;Classification;School records;Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης;Historical Archive of Crete;Digitization of archives;General State Archives;Directorate of Secondary Education of Irakleio Crete;Ψηφιοποίηση αρχείων;Ιστορικό Αρχείο Κρήτης;Ταξινόμηση;Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ);Σχολικά αρχεία
Issue Date: 12-May-2010
Abstract: Saying archive we mean the natural reflection of the activities of a legal or natural person. The documents over the information gives us for the reason that drawn, provide ongoing access to past experience, the specialized and general knowledge and also a historical perspective. The archives then are the total of recorded information it has collected a body or an individual during of development of its activities. The paper involves the classification of records of repealed public and private schools of Secondary Education of Heraklion, Crete. The material found in the Directorate of Secondary Education of Heraklion. Because of the large volume of material was selected for the project, material based on oldness, completeness and relevance for historical research. The purpose of this paper is to remember the older and younger learn a piece of their local history, because historical knowledge is the basis of the continuous existence of each nation.
Λέγοντας αρχείο εννοούμε τη φυσική αντανάκλαση των δραστηριοτήτων ενός νομικού ή φυσικού προσώπου. Τα έγγραφα πέρα από τα στοιχεία που μας δίνει για το λόγο που συντάχθηκαν, παρέχουν διαρκή πρόσβαση στην εμπειρία του παρελθόντος, στην εξειδικευμένη και τη γενικότερη γνώση και παράλληλα μια ιστορική προοπτική. Τα αρχεία λοιπόν είναι το σύνολο των καταγεγραµµένων πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει ένας φορέας ή ένα άτοµο στη διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του. Η εργασία αφορά στην ταξινόμηση των αρχείων των καταργηθέντων δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Το υλικό εντοπίστηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου. Λόγω του μεγάλου όγκου του υλικού, επιλέχθηκε για την εργασία υλικό βάσει παλαιότητας, πληρότητας και σπουδαιότητας για την ιστορική έρευνα. Σκοπός της εργασίας είναι να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να μάθουν οι νεώτεροι ένα κομμάτι της τοπικής τους ιστορίας, γιατί η ιστορική γνώση αποτελεί τη βάση της συνεχούς ύπαρξης κάθε λαού.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1997
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4127
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4127
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.