Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

Μπαμίδης, Νέστωρ/ Ξυνή, Μυρσίνη/ Μπασλή, Βαΐα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ψηφιοποίηση αρχείων;Γενική Διεύθυνση ΥΜΑΘ;ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);General Directorate MATHRA;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας);Classification;Digitization of archives;IAM (Historical Archive of Macedonia);GAK (General State Archives);Ταξινόμηση
Issue Date: 17-Jul-2015
Abstract: The Historical Archive of Macedonia (IAM), which is part of the GAK is responsible for acquiring and sorting archival material by Services of the broader public sector of Thessaloniki. The archival material that used in this paper is administrative documents of the General Administration of Macedonia, the years 1862-1967. The aim of this paper deals with the classification of the archival material, namely the recording of archival material in printed and electronic form and its appropriate archiving. The ultimate purpose is the promotion and use of records, enabling the researchers to obtain access to archival documents and their contents.
Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΚ), το οποίο αποτελεί τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) είναι υπεύθυνο για την πρόσκτηση και την ταξινόμηση αρχειακού υλικού υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα του νομού Θεσσαλονίκης. Το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία είναι διοικητικά έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας, των ετών 1862-1967. Στόχος της εργασίας είναι η ενασχόληση με την ταξινόμηση του αρχειακού υλικού, την καταγραφή δηλαδή του αρχειακού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και την κατάλληλη αρχειοθέτησή του. Απώτερος σκοπός η προβολή και χρήση των αρχείων, επιτρέποντας έτσι στο ερευνητές να εξασφαλίσουν πρόσβαση στα αρχειακά τεκμήρια και στο περιεχόμενο τους.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2003
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4095
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4095
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.