Ιστορικά βιβλία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης

Μορελέλη-Κακούρη, Μερσίνη/ Αναστασιάδου, Αντιγόνη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κατάλογοι;Catalogs;Bibliography;Βιβλιογραφία;Greek history;Ελληνική ιστορία
Issue Date: 6-Oct-2015
Abstract: Η Βιβλιοθήκη της Ελευθερούπολης ιδρύθηκε το 1967. Στόχος της είναι η προώθηση του ενδιαφέροντος και της αγάπης για το βιβλίο. Η προσφορά της στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 120.000 τόμους βιβλίων, κάθε θεματικής κατηγορίας που παρακολουθούν την τρέχουσα εκδοτική κυκλοφορία, διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τη χρήση και προβολή του πλούσιου οπτικοακουστικού της υλικού, καθώς και τμήμα περιοδικών με 75 επιλεγμένους τίτλους ποικίλης ύλης στη διάθεση του κοινού. Όλα τα χρόνια της λειτουργίας της η Βιβλιοθήκη καλύπτει άγρυπνα και ακούραστα τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού κάθε ηλικίας και υποστηρίζει ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό σύστημα της περιφέρειας αρμοδιότητάς της με την εξάπλωση του ενδιαφέροντος για το βιβλίο. Στόχος της είναι παράλληλα με τη διάδοση του βιβλίου η υποστήριξη κάθε πνευματικής & πολιτιστικής κίνησης στην περιοχή. Η εργασία καταγράφει ιστορικά βιβλία που βρίσκονται στη συλλογή της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης, με σκοπό την οργάνωσή τους για την ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό το υλικό από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο χρήστη.
The Library of Eleftheroupolis founded in 1967. Its aim is to promoting the interest and love for the book. The offer of the spiritual and cultural development of the region is particularly important. The Library has 120,000 volumes of books, each thematic category follow the current publishing movement, with a special section for the use and promotion of the rich audiovisual material and journals section with various content of 75 selected titles available to the public. All the years of Library’s operation covers vigilantly and tirelessly the spiritual needs of readers of all ages and is particularly supportive of the educational system of the region with responsibility spread the interest to the book. It aims parallel to the book distribution support every intellectual and cultural movement in the region. The paper records the history books which are in the collection of the Public Library Eleftheroupolis in order to organize them for facilitate access to this material by any interested user.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1989
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4090
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4090
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.