Τα Εκπαιδευτικά : ευρετηρίαση των ετών 1985-1990

Καστρινού-Πιτιλάκη, Έλσα/ Λιόλιου, Φωτεινή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Θεματική ευρετηρίαση;Ανώτατη εκπαίδευση;Προσχολική εκπαίδευση;Αποδελτίωση;Δευτεροβάθμια εκπαίδευση;Πρωτοβάθμια εκπαίδευση;Τριτοβάθμια εκπαίδευση;Subject indexing;Indexing;Primitive education;Elementary education;Secondary education;Higher education
Issue Date: 14-Apr-2010
Abstract: Quarterly journal (since 1985) about educational and social reflection. Aimed at teachers of each level and specialty. Its objectives are to study important educational and social problems, while creating the ideology that the goals and content of education is not irrelevant to the political and economic structure of society. Aim at to be a step in educational reform that Greece needs. Indexed articles of years 1985-1990, aimed at bringing the articles, providing a useful tool in the journal users, researchers and scholars to identify information on the topics that the journals cover.
Τριμηνιαίο περιοδικό (από το 1985) εκπαιδευτικού και κοινωνικού προβληματισμού. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας και ειδικότητας. Στόχοι του είναι να μελετήσει σημαντικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα, αναπτύσσοντας παράλληλα την ιδεολογία ότι οι σκοποί και το περιεχόμενο της παιδείας δεν είναι άσχετα με την πολιτικοοικονομική διάρθρωση της κοινωνίας. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα για την εκπαιδευτική αναμόρφωση που χρειάζεται η Ελλάδα. Αποδελτιώνονται και ευρετηριάζονται τα άρθρα των ετών 1985-1990, με στόχο την αξιοποίηση τους, παρέχοντας ένα χρήσιμο εργαλείο στους χρήστες του περιοδικού, στους ερευνητές και μελετητές για τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικών με τις θεματικές ενότητες που καλύπτει το περιοδικό.
Description: Πτυχιακή εργασία–-ΣΔΟ–-Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 1994
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4054
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.



 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4054
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.