Ταξινόμηση αρχείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης : Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Μπαμίδης, Νέστωρ/ Παντή-Παντούδη, Αθηνά/ Σιμοπούλου, Γκόλφω


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: General Police Directorate of Thessaloniki (GADTh);ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);Ταξινόμηση;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας);Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (ΓΑΔΘ);Classification;Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης;ΕΛΑΣ;ELAS;Police records and correspondence;GAK (General State Archives);IAM (Historical Archive of Macedonia);Digitization of archives;Traffic Directrorate of Thessaloniki;Αστυνομικά αρχεία και αλληλογραφία;Ψηφιοποίηση αρχείων
Issue Date: 16-Jul-2015
Abstract: Το αρχείο της Διεύθυνσης Τροχαίας εισήχθη στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας το 1997. για πρώτη φορά και παραδόθηκε στην υπεύθυνση Ιορδάνα Χατζηισαάκ, η οποία ανέλαβε την επιλογή του ανενεργού αρχείου όλων των κλάδων της ΕΛΑΣ και την εισαγωγή στο ΙΑΜ των αρχειακών ενοτήτων που διέθεταν ιστορικό ενδιαφέρον.Η εργασία αυτή αποτελεί μία προσπάθεια ταξινόμησης του αρχείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών, που δέχεται καθημερινά η κοινωνία, καταλαµβάνει η αρχειακή πληροφορία, η οποία, ενώ αρχικά έχει τεράστια λειτουργική (διοικητική, οικονοµική, νοµική) σηµασία, δευτερογενώς αποκτά µια ιστορική διάσταση. Το ελληνικό αρχειακό υλικό βρίσκεται κυρίως, στη συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), τα οποία δεν φυλάσσουν απλώς έγγραφα, αλλά διαχειρίζονται πληροφορίες αποθηκευμένες σε διάφορες κατηγορίες. Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΜ) είναι μία περιφερειακή υπηρεσία των ΓΑΚ, η οποία φυλάσσει αρχειακό υλικό του νομού Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Η εργασία αφορά υλικό που εντοπίστηκε στο ΙΑΜ, με βασικό σκοπό την επεξεργασία, περιγραφή, ταξινόµηση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή και την αποθήκευση ενός µέρους των αρχείων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο έρευνας σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει πληροφορίες για τα συγκεκριµένα αρχεία.
A large proportion of information that society receives daily occupies the archival information, which, while initially has huge functional (administrative, financial, legal) importance, secondarily acquires a historical dimension. The Greek archival material is located mainly in the collection of the General State Archives (GAK), which not only keep documents but manage information stored in different categories. The Historical Archive of Macedonia (IAM) is a regional department of the State Archives, which keep archives of Thessaloniki Prefecture and the wider region of Macedonia. The paper involves material found in the Historical Archive of Macedonia (IAM), with main purpose the processing, description, classification in both paper and electronic format and storage a part of the General Police Directorate of Thessaloniki records, particularly the Traffic Police Directorate of Thessaloniki that to be a useful research tool on any interested to search information about these records.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2003
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3907
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3907
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.