Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης : ταξινόμηση και αρχειοθέτηση αγωγών και προτάσεων, 1995-2000

Μπαμίδης, Νέστωρ/ Ποντικέρη, Σοφία/ Παπαδοπούλου, Βασιλική


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ταξινόμηση;Δικαστικές αποφάσεις;Δικαστήρια--Αρχεία και αλληλογραφία;Ψηφιοποίηση αρχείων;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας);ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);Court of First Instance of Thessaloniki;Courts--Records and correspondence;GAK (General State Archives);IAM (Historical Archive of Macedonia);Digitization of archives;Classification;Court decisions;Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
Issue Date: 18-Jun-2010
Abstract: Archives, although preserve an important part of human experience, it is much less known than other categories of related institutions, such as museums and libraries. The State Archives (GAK) is not simply keep documents but manage information stored in a variety of substrates. The Historical Archive of Macedonia (IAM), which is part of the GAK is responsible for acquiring and sorting archival material by Services of the broader public sector of Thessaloniki. The subject of this paper relating to the classification, recording and archiving of suits and proposals, the years 1995-2000, of Administrative Court of First Instance of Thessaloniki. It aims to be a useful source of information, which is easily accessible to the public, and will be directed at researchers, students and anyone who searches for information on the activities of this court.
Τα αρχεία, παρότι διαφυλάσσουν ένα σημαντικό κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας, είναι πολύ λιγότερο γνωστά από άλλες κατηγορίες συναφών ιδρυμάτων, όπως τα μουσεία και οι βιβλιοθήκες. Τα κρατικά Αρχεία (ΓΑΚ) δεν φυλάσσουν απλώς έγγραφα, αλλά διαχειρίζονται πληροφορίες αποθηκευμένες σε ποικίλα υποστρώματα. Το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΚ), το οποίο αποτελεί τμήμα των ΓΑΚ είναι υπεύθυνο για την πρόσκτηση και την ταξινόμηση αρχειακού υλικού υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου τομέα του νομού Θεσσαλονίκης. Το θέμα της εργασίας αφορά στην ταξινόμηση, καταγραφή και αρχειοθέτηση αγωγών και προτάσεων, των ετών 1995-2000, του αρχείου Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Στόχος της είναι να αποτελέσει χρήσιμη πηγή πληροφοριών, η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη στο κοινό, και θα απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές αλλά και σε όποιον αναζητά πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου δικαστηρίου.
Description: Πτυχιακή εργασία—ΣΔΟ—Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2002
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3655
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3655
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.