Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των αρχείων του Πταισματοδικείου και Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Κουρτούμη, Τριανταφυλλιά/ Μπρούμου, Παρασκευή/ Γεωργιάδου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Courts--Records and correspondence;Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης;Δικαστικές αποφάσεις;Magistrate’s court of Thessaloniki;ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);Court of First Instance of Thessaloniki;Ψηφιοποίηση αρχείων;Δικαστήρια--Αρχεία και αλληλογραφία;Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης;Court decisions;Classification;Digitization of archives;GAK (General State Archives);IAM (Historical Archive of Macedonia);Ταξινόμηση;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας)
Issue Date: 27-Nov-2015
Abstract: The archive is a repository which holds documents or other material, usually those of historical and/or rare value. Those kinds of materials are called archival materials and they constitute a source of information about people and events that took place in the past. The archive, in short, is an integral part of the peoples’ history and culture. Its preservation, promotion and projection are vitally important for the preservation and prominence of the cultural heritage of a country, as well as for the imparting of knowledge from the older generations to the new ones. The purpose of this paper was to record, and classification and archiving in both printed and electronic form part of the archive First Instance Court of Thessaloniki and the Magistrates' Court of Thessaloniki. The objective of this effort was the archival material that we worked to make accessible and provide a useful source of information for the public to visit the site of the Historical Archives of Macedonia.
Το αρχείο αποτελεί ένα αποθετήριο που συγκεντρώνει πλήθος εγγράφων, καθώς και άλλο υλικό σπάνιας αξίας ή με μεγάλη ιστορική σημασία. Το υλικό αυτό ονομάζεται αρχειακό υλικό και αποτελεί πηγή πληροφοριών για γεγονότα και πρόσωπα του παρελθόντος. Το αρχείο, λοιπόν, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της κουλτούρας των λαών. Η διατήρηση και η προβολή του είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση, αλλά και για την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μιας χώρας, καθώς και για τη μετάδοση γνώσεων από τις παλαιότερες γενιές, στις νεότερες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή, η ταξινόμηση και η αρχειοθέτηση τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, μέρους του αρχείου του Πταισματοδικείου και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Στόχος της προσπάθειας αυτής, ήταν το αρχειακό υλικό που επεξεργαστήκαμε να καταστεί προσβάσιμο και να αποτελέσει μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών για το κοινό που επισκέπτεται το χώρο του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2015
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3192
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Broumou_Georgiadou.pdf6.33 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3192
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.