Μάνατζμεντ βιβλιοθηκών

Ζαφειρίου, Γεωργία/ Καρατζά, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βιβλιοθήκες—Διαχείριση;Libraries—Management;Libraries—Administration;Libraries—Organization;Library management;Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές;Libraries, Academic;University libraries;Πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες;Βιβλιοθήκες—Οργάνωση;Μάνατζμεντ βιβλιοθηκών;Βιβλιοθήκες—Διοίκηση
Issue Date: 7-Oct-2015
Abstract: Η ενασχόληση με τις διοικητικές πρακτικές στις βιβλιοθήκες έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο φαίνεται από την πληθώρα πηγών που εντοπίζονται, κυρίως ξενόγλωσσων. Το μάνατζμεντ έχει εισβάλλει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και ο χώρος της πληροφόρησης δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Η εργασία ασχολείται με το μάνατζμεντ και την εφαρμογή του στο χώρο των βιβλιοθηκών, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Μέσα από τη μελέτη των θεμάτων που απασχολούν τις σύγχρονες βιβλιοθήκες επιδιώκεται η ανάλυση και η παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης, τα βασικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο υπεύθυνος της διοίκησης μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης, αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις μελλοντικές εξελίξεις στο χώρο της διοίκησης βιβλιοθηκών.
The dealing with administrative practices in libraries has increased in recent years, which can be seen from the numerous sources identified, mostly in foreign languages. The management has invaded to all spheres of human activity and information space could not remain unaffected. The paper deals with the management and implementation in the field of libraries, with special emphasis on academic libraries. Through the study of the topics facing modern libraries pursued the analysis and presentation of the current situation, the key issues facing the head of the management of a modern library, and draw conclusions for future developments in the administration of libraries.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3070
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karatza_Maria.pdf496.32 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3070
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.