Ανασχεδιασμός διαδικασιών αποθήκευσης και διακίνησης υλικών: Η περίπτωση της επιχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ

Φωλίνας, Δημήτριος/ Σταματίου, Ηλιάνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Επιχείρηση ΔΕΥΑΚ;Αποθήκες;Κτίρια αποθήκευσης;Επιχείριση ύδρευσης
Issue Date: 15-Dec-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τον ανασχεδιασμό διαδικασιών αποθήκευσης και διακίνησης υλικών της επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης. Η εργασία μελετά και καταγράφει τα υπάρχοντα προβλήματα και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Η εργασία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αλλά και από τις προσωπικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής. Στο πρώτο μέρος της εργασίας ,αυτό της βιβλιογραφικής επισκόπησης, αναφέρονται θέματα σχετικά με την καλή λειτουργία μιας επιχείρησης, όπως είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες με βάση το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο χώρο αυτό, οι λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα σε μια αποθήκη. Αυτό βέβαια, έχει πάντα να κάνει με το μέγεθος του χώρου, τις ανάγκες και τα τεχνολογικά/ αποθηκευτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται. Το δεύτερο κομμάτι της εργασίας, περιέχει τη μεθοδολογία της έρευνας μας, όπου φαίνεται αναλυτικά ο τρόπος συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών, δηλαδή τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τα στελέχη της επιχείρησης. Στο τρίτο κομμάτι, τα αποτελέσματα της έρευνας, αφορά στο ιστορικό της επιχείρησης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., την αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ,σε κάθε τομέα ξεχωριστά, όπου και εντοπίστηκαν τα κυριότερα και σημαντικότερα προβλήματα, που είναι και αυτά που δυσχεραίνουν τον έως τώρα τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής των εργασιών στο χώρο της αποθήκης.Τέλος, προτείνονται λύσεις και προτάσεις κατάλληλες στα προβλήματα της επιχείρησης, με σκοπό την υιοθέτηση τους από αυτή, ως ιδανικότερες.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--αα1653
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2845
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2845
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.