Σύγχρονες μορφές επιχειρείν: "Franchising" και η εφαρμογή του στις μελέτες περίπτωσης των επιχειρήσεων GOODY'S και Γρηγόρης Μικρογεύματα Coffe

Φωλίνας, Δημήτριος/ Πασπάτη, Αναστασία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Γρηγόρης Μικρογεύματα;Δικαιόχρηση;GOODY'S;Franchising
Issue Date: 15-Dec-2013
Abstract: Μέσα από την εργασία αυτή επιχειρείται να γίνει πλήρως κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί ένα σύστημα franchising. Αποσκοπεί μέσα από έρευνα να σημειώσει την αποτελεσματικότητα λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ομίλου που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών μέσω franchise καταστημάτων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα θετικά και αρνητικά σημεία της πολιτικής αυτής καθώς επίσης και τα οφέλη που αποκομίζουν αμφότερα τα μέρη από αυτής της μορφής τη συνεργασία. Η δομή που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται συνοπτικά ως εξής: αρχικά, στη βιβλιογραφική επισκόπηση, αναπτύσσεται θεωρητικά η έννοια του franchise, καθώς και όλες οι πτυχές του και οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εφαρμογή του. Στη συνέχεια ακολουθεί το κεφάλαιο της μεθοδολογίας όπου περιλαμβάνει την ερευνητική μέθοδο που ακολουθήθηκε καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε. Το δείγμα που αποτέλεσε την έρευνα που περιγράφει τους λόγους επιλογής του και το εύρος του, το ερευνητικό υλικό που αναφέρει τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν για τη διεκπεραίωση της έρευνας, ερωτηματολόγιο – συνέντευξη. Αναφέρεται η ερευνητική διαδικασία που εξηγεί ακριβώς για τη συλλογή των δεδομένων όπως, τόπος, χρόνος, τρόπος. Τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα που απορρέουν μέσα από την έρευνα, καθώς παραθέτονται και κάποιες προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού.
Description: Πτυχιακή εργασία--Παράρτημα Κατερινής--Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics,2010--αα1648
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2843
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2843
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.