Παρακολούθηση και ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας αντιπροσωπευτικής μικρομεσαίας εταιρείας του κλάδου των συστημάτων ασφάλειας

Κελέμης, Αθανάσιος/ Ψαλίδα, Πολύμνια


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Distribution;Storage;Production;Προμήθειες;Management of supply chain;S.W.O.T;Αποθήκευση;Διανομή;SCM;ΜΜΕ;Orders;Supplies;logistics;Supplies;Olympia Electronics;ERP;WMS;Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας;Παραγωγή;Παραγγελίες
Issue Date: 4-Nov-2008
Abstract: Η συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, του τμήματος τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων (logistics) του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, παράρτημα Κατερίνης. Στη συγκεκριμένη εργασία θα καταγραφούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας αντιπροσωπευτικής επιχείρησης παραγωγής υψηλής ποιότητας συστημάτων ασφαλείας, και ιδιαίτερα οι δραστηριότητες που αφορούν τα logistics. Στόχος της εργασίας είναι να εντοπιστούν τα πιθανόν αδυναμίες που έχει η επιχείρηση και να δοθούν εναλλακτικές λύσεις για την καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία της επιχείρησης. Οι εταιρείες του κλάδου συστημάτων ασφαλείας αποτελούν μια παραγωγική, οικονομική μονάδα με την έννοια ότι συνδυάζουν και αξιοποιούν τους συντελεστές παραγωγής δηλαδή την εργασία, το κεφάλαιο, τη γνώση και την τεχνολογία με διάφορα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, όπως ISO 9001 και Certificate από τον οργανισμό πιστοποίησης TUV, προκειμένου να παράγουν προϊόντα με σκοπό τη διάθεση τους στους καταναλωτές. Οι εταιρείες αυτού του κλάδου λόγω της μεγάλης ανταγωνιστικότητας που καλείται να αντιμετωπίσουν καθημερινά έχουν ως στόχο τη βελτίωση, την τελειοποίηση προϊόντων αλλά και την προσπάθεια καινοτομίας ώστε να προσελκύσουν και να ικανοποιήσουν τους υποψήφιους πελάτες. Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται από ανθρώπους με εξαιρετικά μεγάλη επιχειρηματική εμπειρία στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και των εφαρμογών της, στους τομείς του εξοπλισμού περιβαλλοντολογικής έρευνας, βιομηχανικών εφαρμογών και εργαστηριακού εξοπλισμού
This thesis performs for the department of Logistics of TEI Thessaloniki, of part of Katerini. In this thesis will be reported the business activities of one representative production company of high quality of security systems and especially activities which deals with the logistics. Purpose of this thesis is to detect probably problems that can have the company and to give solutions for the best function of the company. The companies of the branch of security systems are productive and economical units with the meaning that they are combinate and use the production factors the work, capital, knowledgment and the technology with different systems of quality assurance, as like ISO 9001 and Certificate from the certification organization TUV, to produce products with aim to supply to consumers. These companies because of the big competitiveness which must overcome everyday have as purpose, the improvement, the product processing but and the try to attract and satisfy the applicant consumers. This is performed by people with big business experience at the part of high technology and applications, at the sector of equipment of environmental research, industrial applications and of the laboratory equipment.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης προϊόντων (Logistics), 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2826
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psalida_Polymnia.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2826
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.