Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων: Μία μελέτη στα νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης

Αηδόνης, Δημήτριος/ Μαυρουδή, Φωτεινή/ Κουλτουρμίδου, Μαργαρίτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Τoxic medical waste;Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης;Διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων;Health units and medical waste;Υγειονομικές Μονάδες και ιατρικά απόβλητα;ΧΥΤΑ;Medical waste management in County of Thessaloniki;Ιατρικά Απόβλητα;Medical wastes;Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων;Medical wastes management;Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα;Logistics;Third Party Logistics;Ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα;Ιατρικά απόβλητα τοξικού χαρακτήρα;Infectious Medical Waste
Issue Date: 18-Jun-2013
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στην Νομό Θεσσαλονίκης από τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο να εντοπίσουμε τις ελλείψεις, τα κενά ή ακόμα και τα παραπτώματα στη διαχείρισή τους. ο ερέθισμα για την συγγραφή της ερευνάς , η οποία γίνεται στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, είναι η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων με εστίαση στα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα στη Β. Ελλάδα, τόσο από τις ίδιες τις Υ.Μ. αλλά όσο και από τις αρμόδιες εταιρίες μεταφοράς και επεξεργασίας αυτών. Σκοπός είναι να βρεθούν παραπτώματα στη διαχείριση των Ι.Α. και τυχόν κενά στη συνεργασία των δυο αυτών φορέων. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται σε τρεις άξονες. Στην αρχή αποσαφηνίζονται οι όροι «ιατρικά απόβλητα» και «logistics» οι οποίοι θα απασχολήσουν όλη την εργασία, αναφέροντας τόσο ιστορικά στοιχεία όσο και τη σημερινή πραγματικότητα. Στη συνέχεια θα αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και την ίδρυση μιας εταιρίας logistics, ενώ ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος δίνονται ποσοτικά στοιχεία διαφόρων ερευνών για τον κλάδο των logistics. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και στο επόμενο μέρος θα παρουσιάζονται τα στοιχεία της έρευνας για τη ρεαλιστική πλευρά της διαχείρισης των Ιατρικών Αποβλήτων, δηλαδή, για το πως διαχειρίζονται οι Υγειονομικές Μονάδες αλλά και οι εταιρίες μεταφοράς και επεξεργασίας Ε.Ι.Α. τα Ιατρικά Απόβλητα, για την ζήτηση αλλά και για την προσφορά του κλάδου στη Βόρειο Ελλάδα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παραπάνω ανάλυσης.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) -- 1820
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2823
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mavroudi_Kaltourmidou.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2823
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.