Αναδιοργάνωση αποθήκης της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Φωλίνας, Δημήτριος/ Λάγγα, Ιωάννα/ Κοντοχρήστου, Βασιλική


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Storage reorganization;Αλευροβιομηχανία;Σιτάρι;Αποθήκη;Αποθέματα;Αναδιοργάνωση αποθήκης;Storage;Inventories;Civil engineering structure;Wheat
Issue Date: 4-Nov-2008
Abstract: The company Mills Λούλη Α.Ε. is a commercial company which runs a historical progress 78 years from year 1927 with the name then «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» main concern is the sector of wheat elaboration with aim to product flour. Especially, the material acceptance which is the wheat, it elaboration for the flour production, the storage at the special places and the transfer at the final users. The storages of the company separate at two parts: a)storage of small packing and the b)products. At the storage "package" because of the use lineate code at the single kinds and to pallets (barcode)the inventories management is doing through the code registration to the system of storage management (WMS). Also, incorporates racks where placed the pallets to the right use of FIFO system. The bag storage has not racks, the flour is Located to pallets and direct to storages base at the demand and the availability of the place, to ensure the needless movement. The safe inventory that hold the storage is about 30.000 backs daily. Some of the functions of logistics of the back storage is the receipt of goods,order picking, the orders mission and the holding of a security inventory. The problems that detected through the research which performed during the six months of the practical period, are at these sectors: of orders and especially to observation of one order and to forecast of demand, that is not exist. At the inventories management because there is not a standard rhythm and number to supply one regular productive procedure and storage. At the administration of bags storage because there are not exit racks to organize the place of setting the kinds right, to storage philosophy FIFO-FEFO which can not keep because of the setting of the flour which is not organizated. At the choose of the movement because of the not functional storage the internal routes are many and needless. To choose the packing system which is not organizes because the storage does not have racks or barcode or wms, with the result to not define the hanging procedures. At the space architecture of the storage which is not allow the racks introduction because of the low height. At the choosing of the storage position of setting the flour based to available space of storage and finally to the not existence of one information system of storage management.The storage reorganization to company Mills ΛΟΥΛΗ Α.Ε. is necessary for the functional at the space of storage, to efficient inventories management, to facilitation of pallets hanging and the control of the incoming and out going products.
Η εταιρεία Μύλοι Λούλη Α.Ε. είναι μια εμπορική επιχείρηση που έχει διανύσει ιστορική διαδρομή 78 χρόνων απο το έτος 1927 με την επωνυμία τότε «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» κύρια ασχολεία της είναι ο τομέας επεξεργασίας του σιταριού με σκοπό την παραγωγή αλεύρων. Συγκεκριμένα, την παραλαβή των πρώτων υλών που ειναι το σιτάρι, την επεξεργασία του για την παραγωγή αλεύρου, την αποθήκευση στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους και την διακίνησή στους τελικούς χρήστες. Όσον αφορά τις αποθήκες τις εταιρείας χωρίζονται σε δύο τμήματα : α) αποθήκη των ειδών μικροσυσκευασίας και β) των ενσακισμένων προιόντων. Στην αποθηκη ‘’πακετου’’ λόγω της χρήσης γραμμωτου κώδικα στα μεμονομένα είδη και στις παλέτες (barcode) η διαχειρηση των αποθεμάτων γινεται μεσω της καταχώρησης των κωδικών στο σύστημα διαχειρισης αποθήκης (WMS). Ακόμη διαθέτει κυλιώμενα ράφια όπου τοποθετούνται οι παλέτες διευκολύνοντας έτσι την ορθή χρήση του συστήματος FIFO. Η αποθήκη σάκων δεν διαθέτει ράφια, τα άλευρα τοποθετούνται σε παλέτες και κατευθύνονται στις αποθήκες με βάση τη ζήτηση που έχουν και τη διαθεσιμότητα του χώρου που υπάρχει, ώστε να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις. Το ασφαλές απόθεμα που διατηρεί η αποθήκη ειναι περίπου 30.000 σάκοι ημερησίως. Κάποιες απο τις λειτουργίες logistics της αποθήκης σάκων ειναι η παραλαβή εμπορευμάτων, η ανάληψη παραγγελιών (order picking), η αποστολή των παραγγελιών και η διατήρηση ενός αποθέματος ασφαλείας. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν μέσω της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην διαρκεια της εξαμηνιαίας πρακτικής άσκησης, είναι στους τομείς: Των παραγγελιών και συγκεκριμένα στην παρακολούθηση εκτέλεσης παραγγελίας – ιχνηλασιμότητα και στην πρόβλεψη ζήτησης η οποία δεν υφίσταται. Στη διαχείριση των αποθεμάτων διότι δεν υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός και αριθμός ώστε να εξασφαλίζεται μία ομαλη παραγωγωγική διαδικασία και αποθήκευση. Στην διοίκηση αποθήκης σάκων διότι δεν υπάρχουν ράφια ώστε να οργανωθεί ο χώρος τοποθέτησης των ειδών σωστά, στην φιλοσοφία αποθήκευσης FIFO – FEFO η οποία δεν μπορεί να τηρηθεί πλήρως λόγω της μη οργανωμένης χωροθέτησης των αλεύρων. Στην επιλογή συστημάτων ενδομετακίνησης που λόγω της μη λειτουργικής αποθηκευτικής χωρητικότητας οι εσωτερικές διαδρομές ειναι πολλές και ασκόπες. Στην επιλογή συστήματος picking που δεν είναι οργανωμένη διότι η αποθήκη δεν διαθέτει ράφια ή barcode ούτε wms, με αποτέλεσμα να μήν έχουν οριστεί οι διαδικασίες ανάρτησης. Στην αρχιτεκτονική του χώρου της αποθήκης η οποία δεν προβλέπει την εισαγωγή κυλιώμενων ραφιών λόγω του χαμηλού ύψους. Στην επιλογή της θέσης αποθήκευσης των αλεύρων όπου γίνεται η τοποθέτηση των ενσακισμένων αλεύρων με βάση τον διαθέσιμο χώρο της αποθήκης και τέλος στην μή ύπαρξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αποθήκης. Η αναδιοργάνωση της αποθήκης στην εταιρία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε είναι απαραίτητη για την λειτουργικότητα στο χώρο της αποθήκης, στην αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων, στην διευκόλυνση της ανάρτησης των παλετών και στον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων προϊόντων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης προϊόντων (Logistics), 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2804
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langa_Kontochristou.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2804
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.