Συνδυασμένες μεταφορές προϊόντων : η περίπτωση της Ελλάδας

Ξανθόπουλος, Αναστάσιος/ Καγιαδάκη, Νίκη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Εμπορευματικές μεταφορές;Χερσαία και θαλάσσια οδός;Διακίνηση εμπορευμάτων;Δίκτυα διανομής;Combined transport;Συνδυασμένη μεταφορά;Distribution;Freight;Μελέτες περιπτώσεων
Issue Date: 7-Jul-2010
Abstract: Βασικός στόχος δημιουργίας της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά των εμπορευμάτων σε ξηρά και θάλασσα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στα δίκτυα διανομής της Ελλάδας με τη βοήθεια του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και της επιχείρησης Κεντρική Ένωση Χανίων που δραστηριοποιούνται καθημερινά στη διακίνηση εμπορευμάτων. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ήταν πολύ εποικοδομητικό καθώς οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο 90%, με πλήρη καταγραφή και ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν. Η συνδυασμένη μεταφορά που ερευνήθηκε έδειξε ότι υπάρχει μία κατάλληλη σύνδεση μεταξύ του οδικού, του θαλάσσιου και του σιδηροδρομικού δικτύου από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και το αντίστροφο, πιο συγκεκριμένα υπάρχει μία αλληλοκάλυψη, δηλαδή στο κομμάτι που υστερεί το ένα δίκτυο καλύπτεται από το κομμάτι στο οποίο υπερτερεί το άλλο δίκτυο, τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε εγκαταστάσεις. Παράλληλα, από τα ευρήματα των ερευνών στις παραπάνω επιχειρήσεις διαπιστώνουμε ότι έχει υπάρξει μία μικρή αλλά σημαντική μείωση των οικονομικών τους στοιχείων τα τελευταία τρία χρόνια, τόσο πριν από τη διεθνή οικονομική κρίση, όσο και από το ξεκίνημα της. Μέσα από την έρευνα στις παραπάνω επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα να ερευνηθεί και να ερωτηθεί ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η συνδυασμένη μεταφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε πραγματικό επίπεδο, βασισμένος στη γεωγραφική θέση και τον υπάρχον εξοπλισμό της Ελλάδας. Για την άντληση πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια σε έντυπη μορφή και μία μελέτη περίπτωσης, η οποία απευθύνθηκε στην προαναφερμένη επιχείρηση.
Description: Πτυχιακή εργρασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), 2010, αα2328
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2768
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kagiadaki_Niki.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open
Kagiadaki_Niki_ppt.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2768
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.