Καταγραφή και ανάλυση εσωτερικών διαδικασιών στην πολυεθνική εταιρεία JOHNSON & JOHNSON και δείκτες μέτρησης απόδοσης παραγωγής

Φωλίνας, Δημήτριος/ Ξανθάκη, Ελένη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Εφοδιαστική;Εσωτερικές διαδικασίες;Γραμμή παραγωγής;Προγραμματισμός παραγωγής;Case study;Παραγγελία υλικών;Παραγωγικότητα;Improvement suggestions;Eφοδιαστική αλυσίδα;Μελέτη περίπτωση;Προτάσεις βελτιστοποίησης;Material order;Mixing operation;Production linear;Productivity;Supply chain;Internal processes;Scheduled production;Overall effectiveness equipment;Ανάμειξη προϊόντος;Δείκτης απόδοσης μέτρησης παραγωγής
Issue Date: 3-Dec-2008
Abstract: The present project was developed in the frames of completion of study, (Standardisation and Distribution of products, Logistics) with main subject the recording and the evaluation of internal processes, as well as the measurement of attribution of these, in the productive enterprise of Johnson and Johnson. The root aim of the project is to present and to analyse the internal processes in a productive enterprise, in order, the integrated supply chain to become comprehensible. The chain begins with the production of a product and finishes when the product finally meets the consumer. In compliance with the research, which was carried out in the space of enterprise, were elected high competitive possibilities but also problems and dysfunctions. Moreover, in line with the qualitative survey and the interviews with employees in basic spots in the enterprise, were drawn elements with regard to weaknesses of internal processes and their efforts of improvement. This project could be useful in students of Universities and Technological Educational Institutions, as also in students that anticipate in laboratories of free study, that are taught the object of supply chain (Logistics).
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών, (Τυποποίηση και Διακίνηση προϊόντων, Logistics), με κύριο αντικείμενο την καταγραφή και αξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών στη παραγωγική επιχείρηση Johnson & Johnson Hellas Α.Ε.Β.Ε.Ε, καθώς και την μέτρηση απόδοσης αυτών. Ο σκοπός της εργασίας, είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις εσωτερικές διαδικασίες σε μία παραγωγική επιχείρηση, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η εφοδιαστική αλυσίδα από την παραγωγή μέχρι και την απελευθέρωσή του προϊόντος στους καταναλωτές. Από την έρευνα, που διεξάχθηκε στο χώρο της επιχείρησης, αναδείχθηκαν υψηλές ανταγωνιστικές δυνατότητες αλλά συγχρόνως προβλήματα και δυσλειτουργίες. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα σε υπαλλήλους με θέσεις κλειδιά στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα να αντληθούν στοιχεία σχετικά με τις αδυναμίες των εσωτερικών διαδικασιών και τις προσπάθειες βελτίωσης τους. Απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως επίσης σε σπουδαστές Ι.Ε.Κ και εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, που διδάσκονται το αντικείμενο της εφοδιαστικής (Logistics).
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2763
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xanthaki_Eleni_ppt.pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open
Xanthaki_Eleni.pdf4.34 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2763
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.