Σχεδιασμός ποιότητας στο οινοποιείο της "ΠΑΤΡΑΪΚΗ"

Τριανταφύλλου, Δημήτριος/ Παναγάρη, Διονυσία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Οινοποιείο Συνεταιρισμού;ISO 22000:2005;Εγχειρίδιο Φασεολογίων;Σχεδιασμός Ποιότητας;ISO 9001:2000;HACCP;Winery cooperative;Quality design
Issue Date: 2-Dec-2008
Abstract: Αντικείμενο μελέτης της εργασίας ήταν η ανάλυση και η περιγραφή του Σχεδιασμού Ποιότητας στο οινοποιείο της «Πατραϊκή». Πάνω σ’ αυτή την κατεύθυνση και βάση αυτού του γνώμονα πρέπει να κινούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις και ειδικά των τροφίμων και των ποτών. Η συλλογή των δεδομένων και των πληροφοριών για τη συγγραφή της εργασίας έγινε με πρωτογενή και δευτερογενή μέθοδο, συγκεκριμένα οι πρωτογενείς πηγές είναι στοιχεία που αντλήθηκαν μέσα από τον Συνεταιρισμό σε μια επίσκεψη στο χωρό, τον Ιούλιο του 2007 με τους εκάστοτε υπεύθυνους της «Πατραϊκή», τα πρότυπα ISO 9001 και 22000 μία ποσοτική έρευνα, με ερωτήσεις κλειστού τύπου σε δείγμα πληθυσμού 30 ατόμων, ηλικίας 27-65. Οι δευτερογενείς πηγές είναι στοιχεία από τα εγχειρίδια της εταιρίας, περιοδικά, περιλήψεις δημοσιεύσεων και μερικές βιβλιογραφικές αναφορές. Τα αποτελέσματα που έχει η «Πατραϊκή» με αυτή την ενέργεια του ;.Σ. να εφαρμόσει στο οινοποιείο Σχεδιασμό Ποιότητας, είναι να είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο της στη Δυτική Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 (HACCP) και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και επίσης να αποκομίζει οφέλη όπως: να έχει ικανοποιημένους πελάτες σε θέματα ασφαλών προϊόντων, να εξασφαλίζει έγκαιρη παράδοση ποιοτικών αποδεκτών προϊόντων με τον οικονομικότερο τρόπο, να έχει εργαλεία ανίχνευσης προβλημάτων, βελτιώνει την ποιότητα, μείωση των απορρίψεων παρτίδων έτοιμων προϊόντων λόγω εφαρμογής σωστών προληπτικών μέτρων, άρα και μείωση του κόστους παραγωγής, όπως ακόμα συμμόρφωση και τεκμηρίωση με την νομοθεσία περί τροφίμων και ποτών, να έχει συντονισμένες όλες τις δραστηριότητες και τις ενέργειες για την ικανοποίηση του καταναλωτή.
Subject of this project is the analysis and description of the Quality design at the winery of “Patraiki”. On this direction must be moved the modern companies and especially the companies of food and drinks. The data and information collection for the writing of this project were be done by primary and secondary method, especially the primary resources are data which collected from the cooperative, at a visit to the responsible of Patraiki at July 2007, the standards ISo 9001 and 22000 a quantitative search, with questions closed type at a specimen of 30 people, from ages 27-65. The secondary resources are the data from the company’s manualm magazines, pyblication summaries and some bibliographic reports. The resulta that has “Patraiki” with the energies of the board of directors, to apply to winere Quality Design, is the first company at this branch at West Greece which confirm with the standards ELOT EN ISO 22000q2005 (HACCP) and ELOT EN ISO 9001:2000 as also to take benefits as to have satisfied consumers at subject of security of the products, to assure early delivery of qualitative products with the most economical way, to have tools of detection problems, improve the quality, reduction of the failures of products because of the application of right prevention measures and reduction of the produvtion cost, as also and compliance and documentation with the legislation for food and drinks, to have ordinated activities and energies for the consumers satisfaction.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων (Logistics), 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2762
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panagari_Dionysia.pdf868.56 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2762
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.