Εκτίμηση δυναμικής του γόνου και νεαρών ατόμων κεφαλοειδών με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Fisat II

Μίνος, Γεώργιος/ Αλεξάνδρου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Κεφαλοειδοί;Fisat II;Χαλκιδική;Νεαρά άτομα;Ψάρια;Ν. Μουδανία;Fish
Issue Date: 27-Jun-2013
Abstract: In this present work were collected (from May 2004 until June 2007) and studied monthly samples οf fry, juvenile and young individuals from Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada, Liza aurata and Liza saliens species (family Mugilidae) in New Moudania harbor. The purpose of this research was the estimation of population dynamics in this protected region with the parameters from the equation of von Bertalanffy with the computational program FISAT II.
Στην παρούσα εργασία συλλέχθηκαν (Μάιος 2004 έως Ιούνιος 2007) και μελετήθηκαν μηνιαία δείγματα γόνου και νεαρών ατόμων των ειδών Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada, Liza aurata και Liza saliens, της οικογένειας των κεφαλοειδών (Mugilidae), στο λιμάνι των Νέων Μουδανιών. Σκοπός ήταν η εκτίμηση της δυναμικής των ειδών στην προστατευμένη αυτή περιοχή μέσω των παραμέτρων της εξίσωσης της von Bertalanffy με το λογισμικό πρόγραμμα FISAT II.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανίων -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, 2009 -- α.α 2092
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2720
Item type: other
Submission Date: 2018-02-27T14:40:22Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alexandrou_Maria A..pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2720
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.