Πειραματική καλλιέργεια του κλαδοκερωτού Daphnia magna (Straus, 1820) με σκοπό τη μαζική παραγωγή για τη διατροφή ιχθυδίων

Κοκοκύρης, Λάμπρος Δρ./ Κρασάκκου, Μιχάλης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μαζική παραγωγή;Daphnia magna;Πειραματική καλλιέργεια;Αναπαραγωγή;Διατροφή ιχθυδίων
Issue Date: 26-Jun-2013
Abstract: The aim of this study was to evaluate the effects of secondarily and tertiary wastewaters to growth and reproduction of cladoceran Daphnia magna, and to develop the test culture of species into the optimal effluent medium.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να αξιολογήσει υγρά απόβλητα δευτερογενούς και τριτογενούς επεξεργασίας, παρακολουθώντας την επίδραση τους στην αύξηση και την αναπαραγωγή των καλλιεργούμενων ατόμων του κλαδοκερωτού, Daphnia magna και να αναπτύξει τη δοκιμαστική καλλιέργεια του είδους στο καταλληλότερο από τα αξιολογούμενα απόβλητα.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανίων -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, 2009 -- α.α 2090
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2719
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasakkou_Michalis.pdf2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2719
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.