Δημιουργία μακροχρόνιων χρονοσειρών αλιευτικών δεδομένων και στατιστική επεξεργασία

Αβδελάς, Λαμπράκης/ Κουτσούμπος, Δημήτριος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Fisheries data;Αλιευτική παραγωγή;Στατιστική επεξεργασία;Ελλάδα;Αλιευτικό εμπόριο;Αλιευτικά δεδομένα;Greece;Fishery trade;Fishery production;Statistical processing
Issue Date: 3-Apr-2008
Abstract: This project deals with the creation of fisheries data time series and their statistical processing. Covers part of the gap, that exists in Greece, that is related to the gathering of fisheries data in a way that the latter could be further analyzed and therefor provide useful results on domestic fishery production and trade. For the needs of this investigation, data of Thessaloniki fishmarket that concerned the fishery traffic within the years 1996 to 2005 were collected. Within the results, the time series of the quantities and the overall sales average - true and current - are included, as well as the analysis of the total amount of data of that decade. In addition, descriptive statistics are are presented for each type, as well as the long term tendencies and seasonal traffic of the categories and species. From the analysis of the data it is found that there are relations among quantities, prices and their development and real facts that influence the fishery production and demand. As far as the total of the data is concerned, it is found that in the long term the deflation overall average prices are not altered within the period 1996-2005.
Η εργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία χρονοσειρών αλιευτικών δεδομένων και τη στατιστική τους επεξεργασία. Έρχεται για να καλύψει μέρος του κενού, που υπάρχει στην Ελλάδα, στη συγκέντρωση αλιευτικών δεδομένων με τρόπο τέτοιο, που να μπορούν να αναλυθούν περεταίρω και να εξαχθούν συμπεράσματα για την εγχώρια αλιευτική παραγωγή και εμπορία. Συλλέχθηκαν δεδομένα της Ιχθυόσκαλας της Θεσσαλονίκης που αφορούσαν την κίνηση των αλιευμάτων από το 1996 έως το 2005. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται οι χρονοσειρές ποσοτήτων και μέσων τιμών πώλησης, πραγματικών και τρεχουσών, όπως και η ανάλυση των συνολικών δεδομένων της δεκαετίας. Ακόμα παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά για κάθε είδος, αλλά και οι μακροπρόθεσμες τάσεις και εποχικές κινήσεις των κατηγοριών και ειδών. Από την ανάλυση των δεδομένων, εντοπίστηκαν συσχετισμοί μεταξύ ποσοτήτων, τιμών και εξέλιξης τους, και πραγματικών γεγονότων που επηρεάζουν την αλιευτική παραγωγή και ζήτηση. Για το σύνολο των δεδομένων, μακροπρόθεσμα φαίνεται πως οι αποπληθωρισμένες μέσες τιμές δεν έχουν μεταβληθεί έντονα το χρονικό διάστημα 1996-2005.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2008, αα2502
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2716
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutsoumpos_Dimitrios.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2716
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.