Η αύξηση των μυδιών του είδους Mytilus galloprovincialis σε πλωτές μονάδες στην περιοχή της Χαλάστρας

Μητσούδη, Σοφία/ Ξηροπούλου, Άννα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Shellfish;Χαλάστρα Θεσσαλονίκης;Mussels;Μύδια;Οστρακοειδή
Issue Date: 17-Dec-2008
Abstract: Shells fast growth rate and the nutritious value of them, mainly of the mussels, constituted important reasons for their culture. In this study, the mussel growth in the area of Chalastra, situated in the North-West gulf of Thessaloniki, is examined. This area is among of the most important regions of shellfish culture in Hellas. The data of this study were collected from four stations that covered all the study area in order to represent better the conditions of mussel culture of the area. Three of them were in mussel cultures, two of them positioned at the edges of the cultivation while the other one was in the middle. The forth station was the point of reference concerning the aquatic environment. The following morphometric characteristics of mussels were measured: shell length (L) and height (H), the total weight (TW), the body weight (BW) and the shell weight (SW) as well as the dry weights of body (DBW) and shell (DSW). The conclusions drawn from the results are as follows: The growth of mussels in the NW gulf of Thessaloniki appears to be rather lower compared to other areas of the Mediterranean Sea. This could be due to the low quantity of available food in the mussel cultivations. The condition index is influenced by the depth. Generally, the index is higher in the 4 m depth than in 7 m depth, while it is higher than 50 % during the winter and the spring. Also, it is negatively influenced by the endobiote Eugymnanthea. The management actions either are partially taken or do not appear to be suitable in order to have the expected results. It is obvious that in Chalastra, the curring capacity seems to be overcaver, while there are ideal environmental conditions, the quality of the mussel production has become of continued degrading value, based on the dimensions and mostly on the weights of the shells. So, the farmers have to improve of the mussel units management and it could be followed by the aquatic environment improvement. It is necessary in order to accomplish a better quality of mussel production and the further development of the shell culture.
Ο γρήγορος ρυθμός αύξησης και η θρεπτική αξία των οστρακοειδών και ιδιαίτερα του μυδιού, αποτέλεσαν σημαντικά κίνητρα για την καλλιέργειά τους. Στην μελέτη αυτή εξετάζεται η αύξηση των μυδιών σε μια από τις κυριότερες μυδοκαλλιεργητικές περιοχές της Ελλάδας, την Χαλάστρα στο Β.Δ. κόλπο της Θεσσαλονίκης. Για τις ανάγκες της μελέτης, επιλέχθηκαν 4 σταθμοί εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι είναι σε μυδοκαλλιέργειες στα άκρα και στο μέσον των ορίων της περιοχής και ο ένας αποτέλεσε το σταθμό αναφοράς για το υδάτινο περιβάλλον. Η επιλογή των σταθμών έγινε με κριτήριο την όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική θέση τους στην περιοχή των μυδοκαλλιεργειών. Μετρήθηκαν τα μορφομετρικά στοιχεία των μυδιών, δηλαδή το μήκος (L) και το ύψος (H) των θυρίδων, το ολικό υγρό βάρος του οστράκου, καθώς και τα υγρά και ξηρά βάρη σώματος και κελύφους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ευρήματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι : Η ανάπτυξη των μυδιών του Β.^ κόλπου Θεσσαλονίκης είναι χαμηλότερη από αντίστοιχες περιοχές της Μεσογείου και φαίνεται ότι οφείλεται σε μειωμένη ποσότητα της διαθέσιμης τροφής στις μυδοκαλλιέργειες. Ο δείκτης ευρωστίας επηρεάζεται από το βάθος και γενικά είναι καλύτερος στο βάθος 4 m από το βάθος των 7 m, ενώ είναι μεγαλύτερος του 50 % τον χειμώνα και την άνοιξη. Επίσης επηρεάζεται αρνητικά από τον ενδοβιότη Eugymnanthea. Οι διαχειριστικές ενέργειες που ασκούνται είναι εξατομικευμένες ή και μη ενδεδειγμένες, για να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα με τις ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες, έφτασε να έχει παραγωγή μυδιών υποβαθμισμένης ποιότητας με βάση τις διαστάσεις και κυρίως τα βάρη τους. Η φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος σε όλες τις λειτουργικές κατηγορίες της φαίνεται να έχει υπερκαλυφθεί. Είναι αναγκαία λοιπόν η βελτίωση των διαχειριστικών πρακτικών ώστε με τη βελτίωση και του υδάτινου περιβάλλοντος, η παράγωγη των μυδιών να είναι ικανοποιητική ποιοτικά και ποσοτικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της καλλιέργειας οστράκων.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2676
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xiropoulou_Anna.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2676
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.