Διερεύνηση των οστράκων στην ελληνική αγορά

Γαληνού-Μητσούδη, Σοφία/ Μετζάκη, Σοφία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Οστρακοειδή;Ελληνική αγορά;Shellfish;Greek market
Issue Date: 17-Dec-2008
Abstract: Η σχέση του ανθρώπου με το κοχύλι είναι πολύ παλιά. Ξεκίνησε από την Παλαιολιθική εποχή, στην αρχαιότητα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. O άνθρωπος χρησιμοποίησε το κοχύλι ως κόσμημα, ως θρησκευτικό σύμβολο, αλλά και στις καθημερινές δραστηριότητές του, όπως, στη διακόσμηση, ζωγραφική, λογοτεχνία, μουσική-χορός, οικονομία, διαφήμιση, μαγειρική-τροφή και φάρμακα-ιατρική. Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την έρευνα των οστράκων όσον αφορά την χρήση και τη χρησιμότητα τους στην Ελληνική αγορά. Περιλαμβάνει έρευνα που διεξήχθηκε στη Κρήτη και συγκεκριμένα στο Νομό Λασιθίου, στον Άγ. Νικόλαο και Ελούντα, με σκοπό, α) να προσεγγίσει τα είδη των οστράκων που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα τουριστικών και διακοσμητικών ειδών στην Ανατολική Κρήτη, β) να προσδιορίσει τη σημερινή χρήση τους από τον άνθρωπο, γ) το ποσοστό εισαγωγής τους, δ) το κόστος αυτών. Τέλος, επιχειρείται μια προσέγγιση της διάθεσης και της προτίμησης στα προϊόντα από και με όστρακα σε σχέση με την προέλευση και την πολιτισμική καλλιέργεια του αγοραστικού κοινού. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των σχετικών παραμέτρων που αφορούν την ύπαρξη και τη διάθεση των οστράκων στις συγκεκριμένες δύο πόλεις. Από την έρευνα προέκυψε τα όστρακα που διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι κατ’αποκλειστικότητα και στο σύνολο τους εισαγόμενα και εισάγονται από μία εταιρία που είναι ο κεντρικός εισαγωγέας και προμηθευτής των καταστημάτων που εδρεύει στην Αθήνα. Σχετικά με το είδος και τη μορφή των οστράκων διαπιστώνεται ότι εισάγονται εβδομήντα ένα (71) είδη οστράκων από τα οποία εξήντα (60) είναι γαστερόποδα, δέκα (10) δίθυρα και ένα (1) από την κλάση των κεφαλόποδων. Όλα είναι τροπικά είδη. Τα όστρακα αυτά εισάγονται ολόκληρα κατεργασμένα και απαντώνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι τα ολόκληρα ακατέργαστα και πολύ λιγότερο τα κατεργασμένα και προτιμώνται κυρίως τα μεγάλου και μεσαίου μεγέθους όστρακα. Αναφορικά με τη χρήση τους διαπιστώνεται ότι η κατεξοχήν εφαρμογή τους είναι για διακοσμητικούς λόγους και μετέπειτα χρηστικούς, καλλωπιστικούς κ.ά. Κύρια αντικείμενα που συναντώνται στην αγορά είναι τα χρηστικά, όπως για παράδειγμα, πιάτα, φωτιστικό, σουπλά, και κυρίως τα διακοσμητικά όπως, καθρέφτης, καλάθια, κρεμαστά, κυρίως λόγω της ζήτησης η οποία εξαρτάται από την ανάγκη, τη διάθεση, τη προτίμηση και την αισθητική του καταναλωτικού κοινού. 77 Σπανιότερα, απαντώνται η τσάντα, το ρολόι, τα μουσικά όργανα, το μπρελόκ και το κόσμημα, λόγω της επιλογής των προϊόντων του κάθε καταστηματάρχη και της περιοχής που βρίσκεται το κάθε κατάστημα. Καταναλώνονται κυρίως τα διακοσμητικά αντικείμενα, λόγω της ελκυστικότερης εμφάνισης τους, των διάφορων εκδοχών παρουσίασης τους και της ευρείας χρήσης τους.
The relationship between man and shells is very old. It began, in the Stone Age, in ancient time and is continued up to today. Man has used the shell as jewels, religious symbol, as well as in his daily activities, like in the decoration, painting, literature, music and dancing, economy, publicity, cooking and food and also medicine. The present study has as subject the research of shells with regard to the use and it’s usefulness in the Greek market. It includes research that was carried out in the island of Crete and specifically in the Prefecture of Lasithi, in Agios Nikolaos and Elounda, with a view, a) to study the species of shells that are used in tourist shops and decorative items in Eastern Crete, b) to determine their current use by man, c) the rate of their import, d) the cost of these. Finally, an approach is attempted to indicate the disposal and preference of products from and with shells, specifically concerning the origin and the culture of the purchasing public. The results of this research were used to estimate the relative parameters that concern the existence and the disposal of shells in the two particular places. The shells that are available in the Greek market are exclusive imported by a company that is the central importer and provider with primitive or ready material the stores. The company is located in Athens. With regard to the species and the type of shells it is clear that seventy one (71) species of shells are imported, from which sixty (60) are gastropods, ten (10) are bivalves and one (1) is from the class of cephalopods. All of them are tropical types. The entire processed shells exist in a larger percentage than the fully unprocessed shells and less the crude, and big and medium size shells are mainly preferred. In regard to their use it is realised that their most important application is for decorative use and later for utilitarian, ornamental etc. The main objects that are in the market are utilitarian, for example, dishes, lighting, place mat, and decorative such as, mirrors, baskets, hangings, mainly because the demand depends on the need, the disposal, the preference and the aesthetics of the consuming public. Rarely, other products can also be found, such as bags, clocks, musical instruments, keyrings and jewels, because of the choice of products of each tradesman and the region where each shop is found. Decorative objects are mainly in demand, because of their more attractive appearance, their various types and their wide use.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Μουδανιών -- Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, 2008
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2675
Appears in Collections:Ορκομωσίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metzaki_Sofia.pdf5.28 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2675
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.