Πρόγραμμα εκρίζωσης λοιμωδών νοσημάτων στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης (Βρουκέλλωση - Φυματίωση - Οζώδη δερματίτιδα) (Bachelor thesis)

Σίμος, Πέτρος


Zoonoses can cause a major problem in the production of animal products, including milk, meat and skins, but at the same time poses a threat to public health affecting the human population. This thesis analyzes three major infectious diseases, brucellosis, tuberculosis and bovine lumpy skin disease, indicating their important role in livestock, economy and public health. Brucellosis is a serious infectious disease affecting bovine, ovine and caprine animals and humans. It is known by various names such as Malta or Undulant fever and is of great importance for livestock as well as for public health as it is one of the most common occupational diseases for animal breeders. The transmission of the disease is through the genital and respiratory system and by contact of the mucous membranes and the blood of infected and healthy animals but also humans. The diagnosis of the Brucella bacterium causing the disease occurs by isolation from the tissues of the infected animal or by detecting its genetic material in the test specimens. In addition, it is based on techniques for the detection of produced antibodies. The treatment of the disease is based on the removal and killing of infected farmed animals, whereas in humans, usually antibiotics are combined. Tuberculosis is an important zoonotic disease which causes a reduction in dairy production and deaths in infected animals, while in countries where there are not appropriate measures, the transmission from the animals to the human is easy. Transmission of the bacteria causing the disease occurs by contact with infected animals and inhalation of airborne bacteria while pasteurization of milk plays a very important role in limiting the transmission of the disease. The diagnosis can be done by tuberculin skin test and tissue or sample culture in various media while the γ interferon method has been recently used. For humans there is a vaccine available and the limitation of the disease is based on the isolation and killing of infected animals in the farms. Lumpy skin disease is a viral disease that affects cattle and has a huge economic impact on livestock farming. It is a disease that is endemic in most African countries, while in recent years it has also been transmitted to Asia and Europe, and since 2015 cases are reported in the Greek territory as well. The diagnosis of the disease is based on the molecular detection of the LSDV genome and on the clinical symptoms of the affected animals. The development of methods to deal with it is imperative because of its increasing incidence in our country and its continued transmission to other countries. There are programs for the eradication of these three infectious diseases in Greece, aiming to the reduction of the frequency of the affected animals but also to the prevention of spreading and the protection of the livestock and the public health. In the present thesis are presented data on the incidence of infectious diseases of brucellosis and tuberculosis in the Pentalofos area of Thessaloniki, data from samples of the last 4 years (2015-2018), while for nodular dermatitis the animals are vaccinated in the area to limit the transmission of the disease.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
Subject classification: Βρουκέλλωση
Brucellosis
Φυματίωση
Tuberculosis
Οζώδης δερματίτιδα
Nodular dermatitis
Keywords: βρουκέλλωση;brucellosis;φυματίωση;tuberculosis;οζώδης δερματίτιδα;nodular dermatitis;Πεντάλοφος;Pentalofos;διάγνωση;diagnosis;θεραπεία;treatment
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής, 2019 (α/α 11010)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15026
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Βρουκέλλωση
Brucellosis
Φυματίωση
Tuberculosis
Οζώδης δερματίτιδα
Nodular dermatitis
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
Publication date: 2019-05-16
Bibliographic citation: Σίμος, Π. (2019). Πρόγραμμα εκρίζωσης λοιμωδών νοσημάτων στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης (Βρουκέλλωση - Φυματίωση - Οζώδη δερματίτιδα) (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Abstract: Η ύπαρξη των ζωοανθρωπονόσων αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για την παραγωγή ζωικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων γάλακτος, κρέατος και δερμάτων αλλά παράλληλα αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία πλήττοντας και τον ανθρώπινο πληθυσμό. Η παρούσα εργασία αναλύει τρεις σημαντικές λοιμώδεις νόσους, τη βρουκέλλωση, τη φυματίωση και την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην κτηνοτροφία, την οικονομία και την δημόσια υγεία. Η βρουκέλλωση είναι μια σοβαρή λοιμώδης ασθένεια που προσβάλει τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα αλλά και τον άνθρωπο. Είναι γνωστή με διάφορα ονόματα όπως μελιταίος ή κυματοειδής πυρετός και παρουσιάζει μεγάλη σημασία για την κτηνοτροφία αλλά και για τη δημόσια υγεία καθώς αποτελεί μια από τις πιο συχνές επαγγελματικές νόσους για τους σχετιζόμενους με την εκτροφή των ζώων. Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται μέσω του γεννητικού και αναπνευστικού συστήματος και με επαφή των βλεννογόνων αδένων και του αίματος μολυσμένων και υγιών ζώων αλλά και ανθρώπων. Η διάγνωση του βακτηρίου Brucella που προκαλεί τη νόσο γίνεται με απομόνωσή του από τους ιστούς του μολυσμένου ζώου, ή μέσω ανίχνευσης του γενετικού του υλικού στα εξεταζόμενα δείγματα. Επιπλέον μπορεί να γίνει με τεχνικές εντοπισμού των αντισωμάτων που έχουν παραχθεί με σκοπό την αντιμετώπισή του. Η θεραπεία της νόσου στηρίζεται στην απομάκρυνση και θανάτωση των μολυσμένων εκτρεφόμενων ζώων ενώ στον άνθρωπο γίνεται συνδυαστική, συνήθως, χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών. Η φυματίωση είναι μια σημαντική ζωοανθρωπονόσος η οποία επιφέρει μείωση στην παραγωγή των γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και θανάτους στα μολυσμένα ζώα, ενώ σε χώρες όπου δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα είναι εύκολη η μετάδοση από τα ζώα και στον ανθρώπινο πληθυσμό αποτελώντας έτσι κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Η μετάδοση των βακτηρίων που προκαλούν την ασθένεια γίνεται με επαφή με μολυσμένα ζώα και εισπνοή των αιωρούμενων στον αέρα βακτηρίων ενώ η παστερίωση του γάλακτος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η διάγνωση γίνεται με την δοκιμή του ενδοδερμικού φυματινισμού και την καλλιέργεια του ιστού ή του δείγματος σε διάφορα μέσα ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται η μέθοδος της γ-ιντερφερόνης. Για τον άνθρωπο υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ενώ ο περιορισμός στης ασθένειας στηρίζεται στην απομόνωση και θανάτωση των μολυσμένων ζώων στις εκτροφές. Η οζώδης δερματίτιδα είναι μια ιογενής ασθένεια που προσβάλλει τα βοοειδή και επιφέρει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία. Πρόκειται για μια νόσο που ενδημεί στις περισσότερες χώρες της Αφρικής ενώ τα τελευταία χρόνια έχει μεταδοθεί και στην Ασία και στην Ευρώπη ενώ από το 2015 αναφέρονται κρούσματα και στην ελληνική επικράτεια. Η διάγνωση της ασθένειας στηρίζεται στην μοριακή ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού LSDV και στα κλινικά συμπτώματα των προσβεβλημένων ζώων. Η ανάπτυξη μεθόδων για την αντιμετώπισή της κρίνεται επιτακτική λόγω της ολοένα και αυξανόμενης συχνότητας εμφάνισης της στη χώρα μας και της συνεχόμενης μετάδοσής της στα υπόλοιπα κράτη. Και για τις τρεις ασθένειες λειτουργούν προγράμματα περιορισμού και εκρίζωσής τους στη χώρα μας με σκοπό την μείωση της συχνότητας των προσβαλλόμενων ζώων αλλά και την αποφυγή της μετάδοσής τους και στον άνθρωπο προστατεύοντας αφενός την κτηνοτροφία και αφετέρου και τη δημόσια υγεία. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των στοιχείων για την συχνότητα εμφάνισης των λοιμωδών νοσημάτων βρουκέλλωση και φυματίωση στην περιοχή Πεντάλοφος Θεσσαλονίκης, με στοιχεία από δειγματοληψίες των τελευταίων 4 ετών (2015-2018) ενώ για την οζώδη δερματίτιδα πραγματοποιείται εμβολιασμός των ζώων στην περιοχή με σκοπό τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου.
Zoonoses can cause a major problem in the production of animal products, including milk, meat and skins, but at the same time poses a threat to public health affecting the human population. This thesis analyzes three major infectious diseases, brucellosis, tuberculosis and bovine lumpy skin disease, indicating their important role in livestock, economy and public health. Brucellosis is a serious infectious disease affecting bovine, ovine and caprine animals and humans. It is known by various names such as Malta or Undulant fever and is of great importance for livestock as well as for public health as it is one of the most common occupational diseases for animal breeders. The transmission of the disease is through the genital and respiratory system and by contact of the mucous membranes and the blood of infected and healthy animals but also humans. The diagnosis of the Brucella bacterium causing the disease occurs by isolation from the tissues of the infected animal or by detecting its genetic material in the test specimens. In addition, it is based on techniques for the detection of produced antibodies. The treatment of the disease is based on the removal and killing of infected farmed animals, whereas in humans, usually antibiotics are combined. Tuberculosis is an important zoonotic disease which causes a reduction in dairy production and deaths in infected animals, while in countries where there are not appropriate measures, the transmission from the animals to the human is easy. Transmission of the bacteria causing the disease occurs by contact with infected animals and inhalation of airborne bacteria while pasteurization of milk plays a very important role in limiting the transmission of the disease. The diagnosis can be done by tuberculin skin test and tissue or sample culture in various media while the γ interferon method has been recently used. For humans there is a vaccine available and the limitation of the disease is based on the isolation and killing of infected animals in the farms. Lumpy skin disease is a viral disease that affects cattle and has a huge economic impact on livestock farming. It is a disease that is endemic in most African countries, while in recent years it has also been transmitted to Asia and Europe, and since 2015 cases are reported in the Greek territory as well. The diagnosis of the disease is based on the molecular detection of the LSDV genome and on the clinical symptoms of the affected animals. The development of methods to deal with it is imperative because of its increasing incidence in our country and its continued transmission to other countries. There are programs for the eradication of these three infectious diseases in Greece, aiming to the reduction of the frequency of the affected animals but also to the prevention of spreading and the protection of the livestock and the public health. In the present thesis are presented data on the incidence of infectious diseases of brucellosis and tuberculosis in the Pentalofos area of Thessaloniki, data from samples of the last 4 years (2015-2018), while for nodular dermatitis the animals are vaccinated in the area to limit the transmission of the disease.
Advisor name: Μαζαράκη, Κυριακή
Examining committee: Μαζαράκη, Κυριακή
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 52 σελ.
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simos.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15026
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.