Ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων στα πτηνά (Bachelor thesis)

Οσμάν Ογλού, Ελίφ


In this study we studied the conditions of trace elements deficiency in poultry. Some basic information on trace elements as well as the diseases that may arise from their lack in the various organisms, including birds, have been introduced. Following the work, the diseases observed in birds in the absence of manganese were presented and results of recent experiments on the use of manganese in poultry diet were reported. Iron and copper deficiency was then studied and recent results from the use of copper in poultry diet were reported. Then, there were analyzed diseases observed by the lack of iodine and magnesium in the birds and further analyzed some symptoms and causes of hypomagnesemic tetania. Then, conditions were analyzed that result from lack of sodium and chlorine potassium. The electrolyte balance of the bird organisms has also been analyzed. Then, the diseases resulting from the lack of selenium and zinc were reported, as well as recent results of experiments on the use of zinc in poultry diet. Here are some trace elements that can be added to the poultry diet in combination to cope with the lack of trace elements. Finally, the conclusions drawn from this paper are presented.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Ιχνοστοιχεία στη διατροφή των ζώων
Trace elements in animals nutrition
Πουλιά-- Ασθένειες
Birds-- Diseases
Keywords: έλλειψη ιχνοστοιχείων;lack of trace elements;παθήσεις πτηνών;bird diseases;έλλειψη σεληνίου;lack of selenium;έλλειψη ψευδαργύρου;lack of zinc
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2019 (α/α 11031)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14948
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Ιχνοστοιχεία στη διατροφή των ζώων
Trace elements in animals nutrition
Πουλιά-- Ασθένειες
Birds-- Diseases
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2019-05-21
Bibliographic citation: Οσμάν Ογλού, Ε. (2019). Ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων στα πτηνά. (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Abstract: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι παθήσεις από την έλλειψη ιχνοστοιχείων στα πτηνά. Εισαγωγικά αναφέρθηκαν κάποιες βασικές πληροφορίες για τα ιχνοστοιχεία καθώς και για τις παθήσεις που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους στους διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και τα πτηνά. Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάστηκαν οι παθήσεις που παρατηρούνται στα πτηνά κατά την έλλειψη μαγγανίου και αναφέρθηκαν αποτελέσματα πρόφατων πειραμάτων σχετικά με τη χρήση μαγγανίου στη διαιτολογία πουλερικών. Κατόπιν, μελετήθηκε η ανεπάρκεια σιδήρου και χαλκού και αναφέρθηκαν πρόσφατα αποτελέσματα από την χρήση χαλκού στη διαιτολογία πουλερικών. Έπειτα, αναλύθηκαν παθήσεις που παρατηρούνται από την έλλειψη ιωδίου και μαγνησίου στα πτηνά και αναλύθηκαν περαιτέρω κάποιες τα συμπτώματα και τα αίτια της υπομαγνησιαιμικής τετανίας. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν παθήσεις που προκύπτουν από έλλειψη καλίου νατρίου και χλωρίου. Αναλύθηκε, επίσης, η ηλεκτρολυτική ισορροπία που πρέπει να υπάρχει στους οργανισμούς των πτηνών. Κατόπιν, αναφέρθηκαν οι παθήσεις που προκύπτουν από την έλλειψη σεληνίου και ψευδαργύρου, καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα πειραμάτων σχετικά με τη χρήση ψευδαργύρου στη δίαιτα των πουλερικών. Ακολούθως, αναφέρθηκαν κάποια ιχνοστοιχεία που μπορούν να προστίθενται στην διατροφή των πουλερικών σε συνδυασμό προκειμένου να αντιμετωπίσουν παθήσεις κατά την έλλειψη ιχνοστοιχείων. Στο τέλος παρατέθηκαν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την παρούσα εργασία.
In this study we studied the conditions of trace elements deficiency in poultry. Some basic information on trace elements as well as the diseases that may arise from their lack in the various organisms, including birds, have been introduced. Following the work, the diseases observed in birds in the absence of manganese were presented and results of recent experiments on the use of manganese in poultry diet were reported. Iron and copper deficiency was then studied and recent results from the use of copper in poultry diet were reported. Then, there were analyzed diseases observed by the lack of iodine and magnesium in the birds and further analyzed some symptoms and causes of hypomagnesemic tetania. Then, conditions were analyzed that result from lack of sodium and chlorine potassium. The electrolyte balance of the bird organisms has also been analyzed. Then, the diseases resulting from the lack of selenium and zinc were reported, as well as recent results of experiments on the use of zinc in poultry diet. Here are some trace elements that can be added to the poultry diet in combination to cope with the lack of trace elements. Finally, the conclusions drawn from this paper are presented.
Advisor name: Μπαμπίδης, Βασίλειος
Examining committee: Μπαμπίδης, Βασίλειος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 50
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OSMAN OGLOU.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14948
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.