Η μέθοδος της ενσίρωσης των ζωοτροφών (Bachelor thesis)

Παπανικολάου, Κωνσταντίνος


Ensiling is the method of preserving forages in a moist state in order to have good quality feed all year long. This is achieved with the fermentation of plant sugars by lactic acid bacteria and the production of lactic acid, resulting in a drop in pH and the inhibition of undesirable microorganisms. There are a lot of factors affecting silage fermentation but the most important ones are the anaerobic environment, the sufficiency of water-soluble carbohydrates and the moisture percentage of the forage during ensiling. The silage microflora also plays a significant role in the success of ensiling due to the undesirable microorganisms that can grow and deteriorate silage quality. So, to ensure a good fermentation and preservation of the silage additives like bacterial inoculants, enzymes, urea, and organic acids. Finally, evaluating silage through analyzing the end products of fermentation helps us understand if the fermentation was successful and if the end product is nutritious and palatable silage.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Ενσίρωση
Silage
Ζώα--Τροφή
Animals--Food
Ζωοτροφές
Feeds
Keywords: pH;αναερόβιο περιβάλλον;anaerobic enviroment;ζωοτροφή;fodder;ζύμωση;fermentation
Description: Πτυχιακή εργασία -Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής , 2019 (α/α 11032)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14939
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Ενσίρωση
Silage
Ζώα--Τροφή
Animals--Food
Ζωοτροφές
Feeds
Submission Date: 2022-07-13T12:39:54Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publication date: 2019-05-21
Bibliographic citation: Παπανικολάου, Κ., (2019). Η μέθοδος της ενσίρωσης των ζωοτροφών. (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Abstract: Η ενσίρωση είναι μέθοδος διατήρησης νομευτικών φυτών σε χλωρή κατάσταση έτσι ώστε να υπάρχει καλής ποιότητας ζωοτροφή όλο τον χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ζύμωση των φυτικών σακχάρων απο τα οξυγαλακτικά βακτήρια και την παραγωγή γαλακτικού οξέος, με αποτέλεσμα να μειωθεί το pH του ενσιρώματος και να ανασταλλεί η ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ζύμωση του ενσιρώματος, με τους κυριότερους να είναι το αναερόβιο περιβάλλον, η επάρκεια σε υδατοδιαλυτούς υδατάνθρακες και το ποσοστό υγρασίας που έχουν τα φυτά κατά την ενσίρωση. Σημαντικό ρόλο έχει και η μικροβιακή χλωρίδα στην επιτυχία του ενσιρώματος λόγω των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών που μπορούν να αναπτυχθούν και να αλλοιώσουν την ποιότητα του ενσιρώματος. Για ευκολότερη ζύμωση και διατήρηση του ενσιρώματος χρησιμοποιούνται επίσης πρόσθετα ενσίρωσης όπως εμβολιαστές, ένζυμα, ουρία και οργανικά οξέα. Τέλος, γίνεται η εκτίμηση του ενσιρώματος μέσω της ανάλυσης των προϊόντων της ζύμωσης για να διαπιστωθεί η ζύμωση ήταν επιτυχής και το αποτέλεσμα είναι ενα θρεπτικό και εύγεστο ενσίρωμα.
Ensiling is the method of preserving forages in a moist state in order to have good quality feed all year long. This is achieved with the fermentation of plant sugars by lactic acid bacteria and the production of lactic acid, resulting in a drop in pH and the inhibition of undesirable microorganisms. There are a lot of factors affecting silage fermentation but the most important ones are the anaerobic environment, the sufficiency of water-soluble carbohydrates and the moisture percentage of the forage during ensiling. The silage microflora also plays a significant role in the success of ensiling due to the undesirable microorganisms that can grow and deteriorate silage quality. So, to ensure a good fermentation and preservation of the silage additives like bacterial inoculants, enzymes, urea, and organic acids. Finally, evaluating silage through analyzing the end products of fermentation helps us understand if the fermentation was successful and if the end product is nutritious and palatable silage.
Advisor name: Μπαμπίδης, Βασίλειος
Examining committee: Μπαμπίδης, Βασίλειος
Publishing department/division: Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 39
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAPANIKOLAOU.pdf764.51 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14939
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.