Επεξεργασία αποβλήτων μελάσας-αστικών λυμάτων με βιοαντιδραστήρα μεμβρανών (Bachelor thesis)

Γαλάνη, Δήμητρα/ Μπουζίνης, Μιχάλης


Σκοπός της εν λόγω εργασίας ήταν η μελέτη της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μελάσας με χρήση βιοαντιδραστήρων μεμβρανών. Τα απόβλητα μελάσας, είναι ένα σημαντικό παραπροϊόν των βιομηχανιών τροφίμων. Η επεξεργασία τους πριν την διάθεση τους στο περιβάλλον είναι απαραίτητη, καθώς φέρουν υψηλό ρυπαντικό οργανικό φορτίο και υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο. Επιπρόσθετα, το οργανικό φορτίο, χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD), αλλά σχετικά χαμηλές τιμές βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD). Αυτό είναι ένδειξη, της χαμηλής βιοδιάσπασης που παρουσιάζει μέρος του φορτίου των αποβλήτων μελάσας και γενικότερα της δύστροπης φύσης του. Υπήρξε συμμετοχή στην έναρξη λειτουργίας της μονάδας και έγιναν αρχικά διάφορα συμπληρωματικά-βοηθητικά πειράματα και μετρήσεις, όπως η βαθμονόμηση αντλιών. Πριν από κάθε κύκλο πειραμάτων έγινε προσδιορισμός της κρίσιμης ροής (critical flux). Το σύστημα του βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, αποτελούνταν από τρία επιμέρους διαμερίσματα, το ανοξικό διαμέρισμα, το διαμέρισμα αερισμού και το διαμέρισμα της μεμβράνης. Αυτό αποσκοπούσε στην ταυτόχρονη απομάκρυνση οργανικού φορτίου (στο διαμέρισμα αερισμού) και αζώτου (στο ανοξικό διαμέρισμα). Αφού τέθηκε σε λειτουργία ο αντιδραστήρας, διαπιστώθηκε η ανεπαρκής απομάκρυνση αζώτου παρά την ικανοποιητική απόδοση σε μείωση του οργανικού φορτίου. Ακολούθησε ένας μικρός επανασχεδιαμός-βελτιστοποίηση της πειραματικής διάταξης για την βελτίωση της απόδοσης σε απονιτροποίηση. Ο χαρακτηρισμός έγινε με μετρήσεις του COD, των αμμωνιακών νιτρικών, ολικού αζώτου, και απορρόφησης φωτός.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Μελάσα -- Επεξεργασία
Molases -- Processing
Αντιδραστήρες μεμβρανών
Membrane reactors
Βιοαντιδραστήρες
Bioreactors
Keywords: Μελάσα;Επεξεργασία;Αντιδραστήρες;Μεμβράνη;Βιοαντιδραστήρες;Bioreactors;Molases;Processing;Reactors;Membrane
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής - Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων , 2015 α.α 7409
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14925
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galani_Dimitra_Mpouzinis_Michalis.pdfΓαλάνη Δήμητρα & Μπουζίνης Μιχάλης Πτυχιακή εργασία 1.26 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14925
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.