Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Bachelor thesis)

Μαντζουρίδης, Αλέξανδρος


Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που αποτελούν στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας, πλήττονται όλο και περισσότερο από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς συρρικνώνεται η ζήτηση, περιορίζονται οι επενδύσεις και μειώνεται η ρευστότητα. Ο Τραπεζικός Δανεισμός είναι σήμερα ο πιο συνηθισμένος τρόπος στον οποίο καταφεύγουν οι επιχειρήσεις για να βρουν χρηματοδότηση. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις: Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης και τα Μακροπρόθεσμα δάνεια. Σημαντικός παράγοντας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να απορροφήσει χρηματοδοτικούς πόρους από άλλες εναλλακτικές πηγές εκτός τραπεζικού συστήματος. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αναλυτική παρουσίαση των διαφόρων πηγών εναλλακτικής χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η περιγραφή των χαρακτηριστικών και της χρησιμότητας τους και η ανάλυση του τρόπου εφαρμογής καθεμιάς από αυτές ξεχωριστά. Θα ασχοληθούμε με τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων και τους τρόπους πως οι επιχειρήσεις καρπώνονται τα οφέλη αυτών. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για τη χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venturecapital), τα πρακτορεία αλλά και τη πώληση επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring/ forfeiting.) Περιγράφονται ενδελεχώς τα είδη και οι επιμέρους κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά τους και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών των μορφών. Έτσι οι εναλλακτικές προτάσεις ώστε να στηριχθεί χρηματοδοτικά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η πραγματική οικονομία (ειδικά οι επιχειρήσεις) είναι οι κάτωθι.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή οικονομίας και διοίκησης / Τμήμα λογιστικής και πληροφοριακών συστημάτων
Subject classification: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις -- Χρηματοδότηση
Small business -- Finance
Υπηρεσίες μίσθωσης και ενοικίασης
Leasing and rental services
Βιομηχανία υπηρεσιών factoring
Factoring services industry
Επιχειρηματικά κεφάλαια συμμετοχών
Venture capital
Keywords: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις;Χρηματοδότηση;Ενοικίαση;Μίσθωση;Κεφάλαια συμμετοχών;Small businesses;Finance;Rental;Leasing;Venture capital;Factoring
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή οικονομίας και διοίκησης - Τμήμα λογιστικής και πληροφοριακών συστημάτων , 2016 α.α 7410
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14924
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mantzouridis_Alexandros.pdfΜαντζουρίδης Αλέξανδρος Πτυχιακή 523.46 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14924
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.