Σίτιση και κατάποση σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (Bachelor thesis)

Μπόγιογλου, Ευαγγελία/ Μπουφίδου, Ελένη


Στα πλαίσια της πραγματοποίησης της πτυχιακής εργασίας κινήθηκε το ενδιαφέρον να ερευνηθεί κατά πόσο μπορεί η Εγκεφαλική Παράλυση (ΕΠ) να επηρεάσει τα παιδιά ως προς τον τρόπο σίτισης και κατάποσης. Πρόκειται για μία μελέτη που εξετάζει όλα τα χαρακτηριστικά της ασθένειας ξεχωριστά και αναλύει τα στάδια πραγματοποίησης φυσιολογικού τρόπου κατάποσης. Ακόμη, προσδιορίζεται ο όρος της δυσφαγίας και παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Η επιλογή του θέματος στηρίζεται στην επιθυμία να παρουσιαστούν οι μέθοδοι αντιμετώπιση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης σε παιδιά με ΕΠ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναζήτηση και η ανάλυση των νέων δεδομένων στη νοσηλευτική φροντίδα που ακολουθούνται κατά την εμφάνιση προβλημάτων σίτισης και κατάποσης σε παιδιά με ΕΠ. Επιχειρείται μία βιβλιογραφική έρευνα ως προς την εμφάνιση της ΕΠ και των διαταραχών που μπορεί να προκύψουν. Ακόμη γίνεται καταγραφή όλων των παρεμβάσεων που ακολουθεί ο νοσηλευτής στο τμήμα της παιδιατρικής, ως προς τις κατευθυντήριες οδηγίες που ακολουθούν και τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα γίνεται η παρουσίαση των οδηγιών που δίνονται από τους νοσηλευτές προς τους γονείς στον τρόπο σίτισης των παιδιών τους που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Προκειμένου να επιτευχθεί η συγκεκριμένη μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας με σκοπό τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν τα στοιχεία από την ξενόγλωσση αρθρογραφία που έχουν σχέση με το θέμα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή επιστημών υγείας / Τμήμα νοσηλευτικής
Subject classification: Εγκέφαλος -- Ασθένειες
Brain -- Diseases
Διαταραχές σίτισης σε παιδιά
Ingestion disorders in children
Διαταραχές κατάποσης σε παιδιά
Deglution disorders in children
Παιδιατρική νοσηλευτική
Pediatric nursing
Εγκεφαλικά παράλυτα παιδιά
Cerebral pulsied children -- Nutrition
Εγκεφαλικά παράλυτα παιδιά -- Διατροφή
Keywords: Εγκεφαλική παράλυση;Παιδιά;Παιδιατρική νοσηλευτική;Κατάποση;Σίτιση;Διαταραχές σίτισης;Διαταραχές κατάποσης;Brain paralysis;Pediatric nursing;Children;Deglution;Ingestion;Deglution disorders;Ingestion disorders
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή επιστημών υγείας - Τμήμα νοσηλευτικής , 2016 α.α 7415
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14872
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14872
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.