Ίδρυση και λειτουργία μονάδας αυγοπαραγωγών ορνίθων (Bachelor thesis)

Λιάβα, Μαγδαληνή


Liava M., 2019, Founding and operating units of egg production of hens. Diploma Thesis. Department of Agricultural Technology, Division of Animal Production, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, pp. 1-59. The organization and management of a poultry business are based on the principles of Zootechnias and Economics. Their aim is the organization (planning) and management (implementation) of the production plan, which ensures the poultry farmer, by using the available factors of production, the biggest as possible income. The aim of the dissertation was the recording and emergence of legislation and regulation that regulate the foundation – construction and operation of a standard egg production unit of hens, type of breeding using deep substrate. The poultry egg production constitutes nowadays aw one of the best developed and well organized branches of the greek poultry department. Domestic egg production covers at least 88,2% of demand on national level. However the legislation and complicated and involve a lot of bureaucracy. The construction and the equipment for breeding must cover the natural needs of the birds and protect their health and wellness. In addition it should offer comfortable working conditions to the employees. Furthermore, the unit should not create pollution problems to the environment. Moreover the buildings and equipment must be the most suitable as far as technology and economy is concerned. Finally the poultry branch has been integrated as a selected activity in programs like legislative measure 4.1, legislative measure 4.2, legislative measure 6 and investment measure 4399/2016, which support and give prominence to this branch in our national economy.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής / Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Keywords: αυγοπαραγωγός;πτηνοτροφία;ίδρυση μονάδας;νομοθεσία;Σταβλισμός;Περιβαλλοντικοί παράγοντες εκτροφής;egg production;poultry;founding of units;legislation
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής -Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2019 (α/α 11423)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14818
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΛΙΑΑΒΑ .pdfΠτυχιακή εργασία1.16 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14818
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.