Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για εταιρείες ΒΙΚΟΣ ΑΕ και ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ (Bachelor thesis)

Γερτζίκη, Φωτεινή


In this essay our theme is the analysis of the economical statements for the years 200-2013. The companies of our essay are BIKOS and XΗTOS . Firstly, there is a retrospection and introduction in ratios, we are analyzing each business separately with their economical statements and with help of the ratios we go on to the analysis. The analysis is based on the use of the logistic data (Balance sheet, Use Outcomes), as respectively published. Furthermore a comparison of the financial results from the previous economic analysis between the two companies. Finally, important conclusions on the economic status and the financial results, which arise from the analysis, are reached.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης / Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών
Subject classification: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Financial statements
Βιομηχανία μεταλλικών νερών -- Ελλάδα --Χρηματοοικονομική
Mineral water Industry -- Greece -- Finance
Keywords: χρηματοοικονομική ανάλυση;Financial analysis;ΒΙΚΟΣ;VIKOS;ΧΗΤΟΣ;XITOS;μεταλλικό νερό;mineral water
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, 2019 (α/α 11302)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14670
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GERTZIKI.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14670
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.