Επίδραση στατινών ως μονοθεραπεία ή σε σταθερό συνδυασμό υπολιπιδαιμικής αγωγής στα επίπεδα γλυκόζης δυσλιπιδαιμικών ασθενών (Master thesis)

Τριανταφυλλίδου, Βασιλική


Introduction: The high incidence of dyslipidaemia in diabetics and patients, coupled with increased cardiovascular morbidity and mortality demonstrated in these patients, necessitates hypolipidemic treatment. However, the possibility of adverse effects of statins or fixed combination with ezetimine or fibrates on glucose metabolism as well as the risk of progression or type 2 diabetes in these patients should be clarified against the potential benefit for the prevention of cardiovascular disease . Purpose: The primary purpose of this diploma thesis is to investigate a causal relationship between type 2 diabetes mellitus or pre-diabetes in patients treated with statins as monotherapy or in a fixed combination with ezetimibe, or fibrates. The secondary purpose is to measure the cost of benefit, diabetes mellitus, compared to cardiovascular protection from long-lasting statins. Material and Method: This is a prospective open-label clinical study, the sample of which comprised 100 patients with dyslipidaemia and no history of diabetes mellitus, aged 18-80 years. It will be studied prospectively, the effect of statins circulating in Greece, either as monotherapy with statins, or as a fixed combination with ezetimibe or fibrates. Patients will receive initial monotherapy with a statin for one month, and in case of failure to achieve lipid targets, or intolerance to statin appearance will receive a combined therapy with ezetimibe, or fibrates. The collection of data was carried out in Greece, at the A 'Prevention Pediatric Clinic of AHEPAS Hospital and more specifically in the external Dyslipidemia, Obesity… and Pathology Outpatient Clinic. Additionally, it will be determined fasting glucose and glycosylated hemoglobin before and 3 months after administration of the statin, and will be recorded any cardiovascular event occurred in this period, and any side effects can be associated with administration of the statin. Any other intervention or administration of drugs that may potentially increase serum glucose levels (such as cortisol, β-blocking diuretics) will be ruled out. Innovation: Examination of current literature does not give rise to unanimity regarding the effect of statins on serum glucose levels in relation to their benefit in the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. In addition, the differentiation of the effects of the statins depending on their hydrophilicity or lipophilicity will be studied, depending on their activity (very strong, moderate power and low power). The statistical analysis for the results of the survey was made using the SPSS Statistical Program: 17. 00. Results: The overall cardiovascular benefit of hypolipidemic treatment (either statin monotherapy or combination therapy with ezetimibe or fibrates) is large (p = 0.431), against the minimal risk of developing diabetes mellitus type 2, or pre-diabetes. The type of therapeutic hypolipidemic intervention is significantly associated with the change in HbA1c value, and plays an important role in the event or absence of diabetes mellitus type 2, or prebiotic. The small relative incidence of newly emerging diabetes mellitus or pre-diabetes (16.1%), statistically significant, at a level (p = 0.023) in patients receiving statin monotherapy compared to patients treated with combination therapy with ezetimibe or fibrates (0% ), further reinforces the view that combination therapy with ezetimibe or fibrates is superior to statin monotherapy in terms of reducing the risk of developing diabetes mellitus or pre-diabetes. The significant change in fasting glucose values of -1.7 ± 1.6 for combination therapy versus -0.83 ± 2.1 for monotherapy patients and HbA1c -0.08 ± 0.11 vs -0.02 ± 0.09 respectively after the 3-month hypolipidemic therapeutic approach, further reinforces this view. The relatively low incidence of adverse events in patients treated with ezetimibe or fibrates at 18.4% compared to statin-treated patients at 6.5% further highlights the viewpoint of dose-dependent statin the difference in their pharmacokinetic activity. Conclusions: The causal relationship between the potential risk of diabetes mellitus in hypercholesterolemic patients receiving hypolipidemic therapy is very low in the case of monotherapy and minimal in the case of combined statin hypolipidemic treatment. An important role in the risk of developing diabetes is also the type of statin administered (generally the pharmacological properties of each statin), especially in the case of monotherapy. In addition, there was no statistically significant difference in the incidence of adverse events with statin administration, alone or in combination.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Type 2 diabetes
Διαβήτης τύπου 2
Cardiovascular system--Diseases
Καρδιαγγειακό σύστημα--Ασθένειες
Statins (Cardiovascular agents)
Στατίνες (Καρδιαγγειακοί παράγοντες)
Lipids--Metabolism--Disorders
Λιπίδια--Μεταβολισμός--Διαταραχές
Keywords: Σακχαρώδης Διαβήτης;Δυσλιπιδαιμία;Καρδιαγγειακή Νόσος;Στατίνες;Εζετιμίμπη;Φιμπράτες;Diabetes mellitus type 2;Dyslipidemia;Cardiovascular disease;Statins;Ezetimibe;Fibrates
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 α.α. 9000
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14652
Table of contents: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ……………………………………………..iii ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ……………………………….xi ΠΕΡΙΛΗΨΗ………………………………………………………………..1 ABSTRACT …………………………………………………….………….4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ……………………………………………………………….6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ………………………………………………………………...7 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α: - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ …………..10 Κεφάλαιο 1: ………………………………………………………………..10 Σακχαρώδης Διαβήτης ……………………………………………………10 1.1. Ορισμός Σακχαρώδη διαβήτη ………………………………………..10 1.2. Ιστορική αναδρομή ……………………………………………………10 1.3. Επιδημιολογικά στοιχεία ………………………………………………11 1.4. Ταξινόμηση σακχαρώδη διαβήτη ……………………………………...11 1.5. Διαγνωστικά κριτήρια ………………………………………………...14 1.6. Ο προδιαβήτης – Διαγνωστικά κριτήρια ………………………………14 1.7. Οξείες επιπλοκές σακχαρώδη διαβήτη………………………………...15 1.7.1. Χρόνιες επιπλοκές σακχαρώδη διαβήτη ……………………………17 1.8. Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη 1……………………19 1.9. Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη 2 ………………….20 Κεφάλαιο 2: ………………………………………………………………22 Δυσλιπιδαιμία …………………………………………………………….22 2.1. Ορισμός Δυσλιπιδαιμίας ………………………………………………22 2.2.Οι Λιποπρωτεΐνες ……………………………………………………..22 2.2.1. Οι κυριότερες κατηγορίες Λιποπρωτεϊνών…………………………..22 2.3. Οι Απόλιποπρωτεΐνες ………………………………………………….25 2.4. Παθοφυσιολογία Δυσλιπιδαιμίας………………………………………27 2.5. Ταξινόμηση Δυσλιπιδαιμιών – Επιδημιολογία - Διαγνωστικά κριτήρια ..28 2.5.1. Πρωτοπαθείς Δυσλιπιδαιμίες ………………………………………..28 2.5.2. Δευτεροπαθείς Δυσλιπιδαιμίες ……………………………………….34 2.6. Αλγόριθμος για την αντιμετώπιση Δυσλιπιδαιμίας και πρόληψη Καρδιοαγγειακής νόσου …………………………………………………….35 2.6.1. Αντιμετώπιση ειδικών νοσολογικών οντοτήτων ……………………..38 2.6.2. Γενικότεροι παράγοντες καρδιοαγγειακού κινδύνου …………………40 2.6.3. Νεότεροι παράγοντες καρδιοαγγειακού κινδύνου ……………………43 2.6.4. Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες καρδιοαγγειακού κινδύνου …………46 2.7. Θεραπευτική αντιμετώπιση Δυσλιπιδαιμίας …………………………….48 2.7.1. Μη φαρμακευτικά θεραπευτικά μέτρα ………………………………...48 2.8. Υπολιπιδαιμικά φάρμακα ……………………………………………….54 2.8. 1. Οι στατίνες …………………………………………………………..54 2.8.2. Φαρμακοδυναμική στατινών ………………………………………….54 2.8.3. Εργαστηριακός έλεγχος κατά την χρήση στατινών ………………….55 2.8.4. Φαρμακοκινητική στατινών …………………………………………56 2.8.5. Πλειοτροπικές δράσεις στατινών …………………………………….57 2.8.6. Οι κυριότερες κατηγορίες στατινών ………………………………….59 2.8.7. Τρόποι χορήγησης στατινών …………………………………………60 2.8.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις στατινών ……………62 2.9. Φιμπράτες ……………………………………………………………..63 2.9.1. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι φιμπρατών ………………………………63 2.9.2. Φαρμακοδυναμική φιμπρατών ………………………………………63 2.9.3. Φαρμακοκινητική φιμπρατών ………………………………………..65 2.9.4. Θεραπευτικές χρήσεις φιμπρατών …………………………………..65 2.9.5. Ανεπιθύμητες ενέργειες φιμπρατών ……………………..………….66 2.10. Νικοτινικό οξύ …………………………………………………………67 2.10.1. Φαρμακοδυναμική νικοτινικού οξέος ………………………………67 1.10.2. Φαρμακοδυναμική νικοτινικού οξέος ………………………………67 2.10.3. Ανεπιθύμητες ενέργειες νικοτινικού οξέος ………………………….68 2.11. Ρητίνες δέσμευσης χολικών οξέων …………………………………….68 2.11.1. Μηχανισμοί δράσεις ρητινών ……………………………………….68 2.11.2. Ενδείξεις - Αντενδείξεις χορήγησης ρητινών- Δοσολογία …………..69 2.11.3. Ανεπιθύμητες ενέργειες ρητινών …………………………………….70 2.12. Αναστολείς απορρόφησης της χοληστερόλης ………………………….71 2.12.1. Ενδείξεις – Αντενδείξεις εζετιμίμπης ……………………………….71 2.12.2. Φαρμακοκινητική εζετιμίμπης ……………………………………….72 2.12.3. Ανεπιθύμητες ενέργειες εζετιμίμπης ………………………………..72 2.13. Παράγωγα ιχθυελαίου (Ω-3 λιπαρά Οξέα) ……………………………72 2.13.1. Ενδείξεις- Αντενδείξεις Ω- 3 λιπαρών οξέων ………………………73 2.13.2. Ανεπιθύμητες ενέργειες Ω-3 λιπαρών οξέων ………………………73 Κεφάλαιο 3 Συνδυασμένη θεραπευτική υπολιπιδαιμική αγωγή ………………………….75 3.1. Συνδυασμένη υπολιπιδαιμική θεραπεία …………………………………75 3.2. Επίδραση στατινών στην ομοιοστασία της γλυκόζης ……………………76 3.2.1. Επίδραση στατινών στην έκκριση της ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του παγκρέατος ……………………………………………………………………77 3.2.2. Κλινικές μελέτες επίδρασης στατινών στην ομοιοστασία της γλυκόζης …………………………………………………………………………………77 3.3. Σύγχρονες μελλοντικές κατευθύνσεις ……………………………………79 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Β ……………………………………………………………80 Κεφάλαιο 1…………………………………………………………………….80 Μεθοδολογία έρευνας ………………………………………………………..80 1.1. Σκοπός της εργασίας …………………………………………………….82 1.2. Υλικό και μέθοδος ………………………………………………………82 1.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων ………………………………………..82 1.4. Εργαλεία μέτρησης ………………………………………………………83 1.5. Δεοντολογία της έρευνας ………………………………………………...86 1.6. Ανάλυση των δεδομένων ………………………………………………..86 Κεφάλαιο 2 …………………………………………………………………87 Αποτελέσματα ……………………………………………………………….87 2.1 Περιγραφή του δείγματος ανά ομάδα παρέμβασης στην αρχή της μελέτης ….87 2.1.1. Ποσοτικές μεταβλητές ……………………………………………………87 2.1.2. Ποιοτικές μεταβλητές ……………………………………………………...88 2.2 Μεταβολή των παραμέτρων της μελέτης μετά το τρίμηνο της θεραπευτικής παρέμβασης ξεχωριστά για κάθε ομάδα …………………………………………..89 2.2.1. Μεταβολή των παραμέτρων της μελέτης μετά το τρίμηνο της θεραπευτικής παρέμβασης για την ομάδα Α …………………………………………………89 2.2.2. Μεταβολή των παραμέτρων της μελέτης μετά το τρίμηνο της θεραπευτικής παρέμβασης για την ομάδα Β …………………………………………………90 2.3. Διαφορές στη μεταβολή των παραμέτρων μετά το τρίμηνο της θεραπευτικής παρέμβασης μεταξύ των ομάδων της μελέτης ……………………………………91 2.4. Μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη μεταβολή της HbA1c μετά το τρίμηνο της θεραπευτικής παρέμβασης …………92 2.5. Σύγκριση των ανεπιθύμητων συμβάματων μεταξύ των ομάδων της μελέτης ….94 2.5.1. Πρώτη εμφάνιση ΣΔ2 με βάση τα κριτήρια της ADA ………………………95 2.5.2. Ανεπιθύμητες ενέργειες και εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβάματων κατά την διάρκεια της μελέτης …………………………………………………………..96 ΣΥΖΗΤΗΣΗ …………………………………………………………………98 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ …………………………………………..102 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ……………………………………………………………..103 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ……………………………………………………………..115 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ……………………………………………..116 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 …………………………………………….117 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 …………………………………………….118 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ……………………………………………119 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ……………………………………………119 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ……………………………………………120 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 …………………………………………...120 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 …………………………………………...121 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 …………………………………………122 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ………………………………………....123 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 …………………………………………124 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 …………………………………………125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 …………………………………………126 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 ………………………………………….127 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16 …………………………………………128
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pdfΤριανταφυλλίδου, Μεταπτυχιακή 2.19 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14652
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.