Εφαρμογή του ερωτηματολογίου PALQ (Physical Activity and Lifestyle Questionnaire) σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (Master thesis)

Ρακογιάννη, Αναστασία


Introduction: Epidemiology of diabetes is reported to be high recently at a global level. More specifically, diabetes mellitus Type 1 (DMT1) presents an great and continuously increased epidemiology in children. Exercise contributes significantly in the reduction of glucose levels in patients with insulin deficiency since exercise increases the glucose transport into the cells also with insulin-independent mechanisms. The participation of children and adolescents with DMT1 in sports leads to the achievement of a better glycemic control as well as to have a normal psychosomatic development. Purpose: The purpose of this study was to investigate the exercise in children and adolescents with DMT1. Only few studies reported the physical activity in DMT1 in Greece and therefore the present study is innovating and attempted to fill this bibliographic gap. Material and method: Hundred-fifty (150) children and adolescents were enrolled in the survey. The established by Avgerinos Physical Activity and Lifestyle Questionnaire (PALQ) was applied in this survey. Among the questions the relationships among activities and age, management of the free time and engagement to physical activity and age were examined. The survey was conducted at the outpatient unit for children and adolescents with DMT1, 4th Department of Pediatrics, Papageorgiou General Hospital. Statistical analysis was performed using a SPSS version 21 statistical package. According the non-normal distribution of the data Mann-Whitney and Kruskal Wallis test was applied, respectively; while by normal distribution an independent samples t-test and the one-way Anova was used, respectively. The level of statistical significance was set to p = 0.005. Results: The children and adolescents who participated in the survey characterized themselves as being little active, regardless of the fact that they participate 2-3 times a week in the school gymnastics lesson, and despite the fact that there are athletic teams in the school championship. The majority of the participants in the survey are athletes in their extra-curricular time, mainly in soccer, basketball and swimming. The training of these athletes takes 60-90 minutes for three times a week. Several gender-specific variations were also recorded in the survey, particularly with regard to the activities with which children and adolescents engage in leisure activities. Furthermore, the 13 level of education of the parents influences to a certain extent the views expressed by the students. The survey also showed that most of the 78,7% of the respondents reported that there was nothing that imped them from engaging in their usual physical activities and sports over the past 7 days. The 34% of the participants reported that they were no member of any of the school sports teams. However, 23.3% replied that they were member and that they regularly participate in the races and training sessions. Also, most of the 48% survey respondents were athletes and participated in races. The age of 7 (12%) and 8 (9.3%) years was the one in which most respondents started their engagement with a sport event. Conclusions: In children and adolescents with DMT1 exercise as well as general physical activity are not only allowed but are promoted for both good glycemic control and physical well-being. Further goals of exercise in DMT1 children and adolescents include improving cardiovascular system, muscular flexibility, muscle strength as well as the safety of the participants during sports and physical activities.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Diabetes in adolescence
Διαβήτης στην εφηβεία
Diabetes -- Exercise therapy
Διαβήτης -- Θεραπεία μέσω άσκησης
Diabetes in children
Διαβήτης στα παιδιά
Exercise -- Physiological aspects
Άσκηση -- Φυσιολογικές απόψεις
Keywords: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1;Άσκηση και παιδιά;Έφηβοι;Diabetes mellitus type 1;Exercise and children;Adolescents;Students;Μαθητές
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας – Τμήμα Νοσηλευτικής, 2017 α.α. 9002
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14585
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Subject classification: Diabetes in adolescence
Διαβήτης στην εφηβεία
Diabetes -- Exercise therapy
Διαβήτης -- Θεραπεία μέσω άσκησης
Diabetes in children
Διαβήτης στα παιδιά
Exercise -- Physiological aspects
Άσκηση -- Φυσιολογικές απόψεις
Submission Date: 2022-05-24T14:33:56Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Publication date: 2017-10-16
Bibliographic citation: Ρακογιάννη Αναστασία, Εφαρμογή του ερωτηματολογίου PALQ σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Εισαγωγή: Η επιδημιολογία του διαβήτη αναφέρθηκε πρόσφατα σε υψηλό επίπεδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) παρουσιάζει μεγάλη και συνεχώς αυξημένη επιδημιολογία στα παιδιά. Η άσκηση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης σε ασθενείς με έλλειψη ινσουλίνης, καθώς η άσκηση αυξάνει τη μεταφορά γλυκόζης στα κύτταρα επίσης με μηχανισμούς ανεξάρτητους από την ινσουλίνη. Η συμμετοχή παιδιών και εφήβων με ΣΔ1 στον αθλητισμό οδηγεί στην επίτευξη καλύτερου γλυκαιμικού ελέγχου καθώς και στη φυσιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη. Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της άσκησης σε παιδιά και εφήβους με ΣΔ1. Μόνο μερικές μελέτες ανέφεραν τη φυσική δραστηριότητα στο ΣΔ1 στην Ελλάδα και ως εκ τούτου η παρούσα μελέτη καινοτομεί και επιχειρεί να καλύψει αυτό το βιβλιογραφικό κενό. Υλικό και μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν εκατόν πενήντα (150) παιδιά και έφηβοι. Η τεκμηριωμένη με το ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας και τρόπου ζωής (PALQ) του Avgerinos εφαρμόστηκε σε αυτή την έρευνα. Μεταξύ των ερωτημάτων εξετάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων και της ηλικίας, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και η σχέση στη σωματική δραστηριότητα και την ηλικία. Η έρευνα διεξήχθη στο Εξωτερικό Ιατρείο Παιδιών και Εφήβων με ΣΔ1, στην Δ ́ Παιδιατρική, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το στατιστικό πρόγραμμα SPSS έκδοση 21. Σύμφωνα με την μη φυσιολογική κατανομή των δεδομένων, εφαρμόστηκαν οι δοκιμές Mann-Whitney και Kruskal Wallis, αντίστοιχα, ενώ με κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε το t-test για ανεξάρτητες μεταβλητές καθώς και η one-way Anova δοκιμασία, αντίστοιχα. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο p = 0,005. Αποτελέσματα: Τα παιδιά και οι έφηβοι που συμμετείχαν στην έρευνα αυτο- χαρακτηρίστηκαν ως ελάχιστα ενεργοί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι συμμετέχουν 2-3 φορές την εβδομάδα στο μάθημα σχολικής γυμναστικής και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αθλητικές ομάδες στο σχολικό πρωτάθλημα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι αθλητές στον εξωσχολικό τους χρόνο, κυρίως στο 11 ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το κολύμπι. Η εκπαίδευση αυτών των αθλητών διαρκεί 60-90 λεπτά για τρεις φορές την εβδομάδα. Στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκαν επίσης κάποιες διαφορές που σχετίζονται με το φύλο, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά και οι έφηβοι ασχολούνται με δραστηριότητες αναψυχής. Επιπλέον, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων επηρεάζει σε κάποιο βαθμό τις απόψεις που εκφράζουν οι μαθητές. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος του 78,7% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι δεν υπήρχε τίποτα που να τους εμπόδιζε να ασχοληθούν με τις συνηθισμένες φυσικές τους δραστηριότητες και τον αθλητισμό τις τελευταίες 7 ημέρες. Το 34% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι δεν ήταν μέλη μιας από τις σχολικές αθλητικές ομάδες. Ωστόσο, το 23,3% απάντησε ότι ήταν μέλη και ότι συμμετέχουν τακτικά σε αγώνες και προπονήσεις. Επίσης, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες της έρευνας ήταν 48% αθλητές και συμμετείχαν σε αγώνες. Η ηλικία των 7 (12%) και 8 (9,3%) ετών ήταν αυτή στην οποία οι περισσότεροι ερωτηθέντες άρχισαν να ασχολούνται με ένα άθλημα. Συμπεράσματα: Η άσκηση καθώς και η γενική σωματική δραστηριότητα όχι μόνο επιτρέπονται αλλά προάγονται στα παιδιά και στους έφηβους με ΣΔ1 τόσο για καλό γλυκαιμικό έλεγχο όσο και για σωματική ευεξία. Περαιτέρω στόχοι άσκησης σε παιδιά και εφήβους με ΣΔ1 περιλαμβάνουν τη βελτίωση του καρδιαγγειακού συστήματος, τη μυϊκή ευελιξία, τη μυϊκή δύναμη καθώς και την ασφάλεια των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και των σωματικών δραστηριοτήτων.
Introduction: Epidemiology of diabetes is reported to be high recently at a global level. More specifically, diabetes mellitus Type 1 (DMT1) presents an great and continuously increased epidemiology in children. Exercise contributes significantly in the reduction of glucose levels in patients with insulin deficiency since exercise increases the glucose transport into the cells also with insulin-independent mechanisms. The participation of children and adolescents with DMT1 in sports leads to the achievement of a better glycemic control as well as to have a normal psychosomatic development. Purpose: The purpose of this study was to investigate the exercise in children and adolescents with DMT1. Only few studies reported the physical activity in DMT1 in Greece and therefore the present study is innovating and attempted to fill this bibliographic gap. Material and method: Hundred-fifty (150) children and adolescents were enrolled in the survey. The established by Avgerinos Physical Activity and Lifestyle Questionnaire (PALQ) was applied in this survey. Among the questions the relationships among activities and age, management of the free time and engagement to physical activity and age were examined. The survey was conducted at the outpatient unit for children and adolescents with DMT1, 4th Department of Pediatrics, Papageorgiou General Hospital. Statistical analysis was performed using a SPSS version 21 statistical package. According the non-normal distribution of the data Mann-Whitney and Kruskal Wallis test was applied, respectively; while by normal distribution an independent samples t-test and the one-way Anova was used, respectively. The level of statistical significance was set to p = 0.005. Results: The children and adolescents who participated in the survey characterized themselves as being little active, regardless of the fact that they participate 2-3 times a week in the school gymnastics lesson, and despite the fact that there are athletic teams in the school championship. The majority of the participants in the survey are athletes in their extra-curricular time, mainly in soccer, basketball and swimming. The training of these athletes takes 60-90 minutes for three times a week. Several gender-specific variations were also recorded in the survey, particularly with regard to the activities with which children and adolescents engage in leisure activities. Furthermore, the 13 level of education of the parents influences to a certain extent the views expressed by the students. The survey also showed that most of the 78,7% of the respondents reported that there was nothing that imped them from engaging in their usual physical activities and sports over the past 7 days. The 34% of the participants reported that they were no member of any of the school sports teams. However, 23.3% replied that they were member and that they regularly participate in the races and training sessions. Also, most of the 48% survey respondents were athletes and participated in races. The age of 7 (12%) and 8 (9.3%) years was the one in which most respondents started their engagement with a sport event. Conclusions: In children and adolescents with DMT1 exercise as well as general physical activity are not only allowed but are promoted for both good glycemic control and physical well-being. Further goals of exercise in DMT1 children and adolescents include improving cardiovascular system, muscular flexibility, muscle strength as well as the safety of the participants during sports and physical activities.
Table of contents: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ............................................................................. 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ/ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ............................................. 9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................. 11 ABSTRACT................................................................................................... 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.................................................................................................. 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................... 16 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.......................................................................................... 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ......................... 18 1.1 Ορισμός ................................................................................................... 18 1.2 Επιδημιολογία .......................................................................................... 20 1.3 Σημεία και συμπτώματα ............................................................................ 21 1.4 Διάγνωση .................................................................................................. 21 1.5 Θεραπευτική αντιμετώπιση ....................................................................... 23 1.5.1 Ινσουλίνη ............................................................................................... 23 1.5.2 Διατροφή ............................................................................................... 25 1.5.3 Άσκηση.................................................................................................. 26 1.6 Επιπλοκές ................................................................................................ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ..................... 29 2. 1 Φυσιολογία της άσκησης ......................................................................... 29 2.2 Φυσιολογία της άσκησης στο διαβήτη ....................................................... 32 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ........................................................................................... 37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ................................................................ 37 3.1 Σκοπός μελέτης ......................................................................................... 37 3.2 Υλικό-μέθοδος .......................................................................................... 37 5 3.2.1 Πληθυσμός μελέτης ................................................................................ 37 3.2.2 Ερωτηματολόγιο – Διαδικασία συλλογής υλικού..................................... 47 3.2.3 Στατιστική ανάλυση .............................................................................. 49 3.2.4 Δεοντολογία .......................................................................................... 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ............ 50 4.1 Περιγραφική στατιστική ............................................................................ 52 4.2 Επαγωγική στατιστική ........................................................................... 83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ................................... 113 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................... 118 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ............................................................................................. 124
Advisor name: Γαλλή Τσινοπούλου, Ασημίνα
Examining committee: Γαλλή Τσινοπούλου, Ασημίνα
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Τμήμα Νοσηλευτικής
Publishing institution: ihu
Number of pages: 142
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14585
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.