Διερεύνηση διατροφικών γνώσεων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (Bachelor thesis)

Δεληγιάννης, Κωνσταντίνος/ Νικολαϊδης, Νικόλαος


Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας του τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Σκοπός της ήταν να μελετηθούν οι διατροφικές γνώσεις των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και η αντίληψη τους για τα διατροφικά οφέλη που μπορεί να έχει μια συστηματική διατροφή σε σχέση με την πάθηση τους και γενικότερα με την υγεία τους σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδόνιας. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο με βάση άλλες επιστημονικές έρευνες με παρόμοια θεματολογία. Έπειτα ακολούθησε διανομή των ερωτηματολογίων και συλλογή του δείγματος το οποίο έφτασε τον αριθμό των 236 ατόμων με τα περισσότερα να είναι γυναίκες. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS έγινε η ανάλυση των στοιχείων του δείγματος και κατεγράφησαν τα αποτελέσματα-συμπεράσμτα της έρευνας. Το συνολικό σκορ σε σχέση με τις διατροφικές γνώσεις ήταν μέτριο (56,8%) Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στις γνώσεις μεταξύ των γυναικών και των αντρών καθως οι άντρες συγκέντρωσαν χαμηλό σκορ σε ποσοστό 33,9% ενώ οι γυναίκες 11,2% γνώσεις. Ως προς τη εκπαίδευση σημαντική διαφορά φάνηκε ανάμεσα σε τελειόφοιτους γυμνασίου και κατόχους μεταπτυχιακού καθώς οι πρώτοι είχαν σκορ για χαμηλή γνώση 36,6% ενώ οι δέυτεροι 36,6%. Επίσης όσοι ήταν σε κάποιο διαβητικό σύλλογο φάνηκε να έχουν σκορκακής γνώσεις 10% ενώ όσοι δεν ήταν 29%. Όσον αφορά την αντίληψη για τα οφέλη μια συστηματικής δίαιτας και σε αυτήν την περίπτωση το σκορ που συγκέντρωσε η πλειονότητα του δείγματος είναι μέτριο (64%). Ενδιαφέρον παρουσίασε σε αυτόν τομέα ότι κανείς από τα άτομα >65 δεν συγκέντρωσε σκορ καλής γνώσης (0%), ενώ τα άτομα των ηλικιακών ομάδων 18-29 και 30-39 ετών είχαν το μεγαλύτερο σκορ κακής γνώσης 39,5% και 32% αντίστοιχα. Μόλις το 2,6% από την ηλικιακή ομάδα 18-29 είχε καλό σκορ. Επιπλέον κατά τη συγγραφή της εργασίας, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση για πληροφορίες σχετικά με τον διαβήτη, τον επιπολασμό και την αντιμετώπισή του καθώς επίσης και το τι στοιχεία έχουν βρεθεί από άλλες παλαιότερες έρευνες που αφορούσαν αφενός τις διατροφικές γνώσεις διαβητικών και αφετέρου γενικότερα τις απόψεις τους περί διατροφής.
Institution and School/Department of submitter: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Keywords: Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1;Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2;Αμερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία;Διατροφή;Πρόληψη;Ασθενείς
Description: Πτυχιακής εργασία - ΣΤΓ&ΤΤ&ΔΔ - Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, 2019 (α/α 10910)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14574
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14574
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.