Έρευνα δευτερογενών στοιχείων για τα βιολογικά προϊόντα (Bachelor thesis)

Πλακοτάρη, Βασιλεία


Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι μια έρευνα δευτερογενών στοιχείων από βιβλιογραφικές πηγές αναφορικά με την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, τη διερεύνηση του προφίλ του καταναλωτή και των παραγόντων που επηρεάζουν την εν λόγω αγορά. Σκοπός της έρευνας είναι η εμπεριστατωμένη πληροφόρηση του υπεύθυνου μάρκετινγκ της εταιρίας «ΒΙΟΦΩΣ», σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση της συγκεκριμένης εταιρίας πώλησης βιολογικών προϊόντων διατροφής στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Έτσι είναι δυνατό να παρουσιαστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία της αγοράς, ώστε να γίνει προσδιορισμός των προοπτικών ανάπτυξης και του σχεδιασμού κατάλληλης στρατηγικής προσέγγισης του καταναλωτικού κοινού της περιοχής. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, η έρευνα δευτερογενών στοιχείων επικεντρώθηκε στη συλλογή στοιχείων σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, αλλά και πως μπορεί να συσχετιστεί η συγκεκριμένη αγορά με τον ηθικό καταναλωτισμό. Επίσης, έγινε ανασκόπηση σχετικά με την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στο διάστημα των τελευταίων ετών, όπου διαπιστώθηκε και η γενικότερη πρόθεση αγοράς τους. Ακόμη, με βάση προηγούμενες έρευνες έγινε σκιαγράφηση της εξέλιξης του προφίλ του καταναλωτή βιολογικών προϊόντων. Τέλος, εξετάστηκε η επίδραση της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει τη χώρα, στην αγορά βιολογικών προϊόντων και εν γένει στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών. Η έρευνα έδειξε ότι παρόλο που η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή, υπάρχουν θετικά σημεία και προοπτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη λειτουργία τους καταστήματος πώλησης βιολογικών προϊόντων, αρκεί να ακολουθήσει την κατάλληλη στρατηγική προσέγγισης των καταναλωτών.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης επιχειρήσεων / Τμήμα εμπορίας και διαφήμισης
Subject classification: Biological products
Βιολογικά προϊόντα
Καταναλωτική συμπεριφορά -- Ελλάδα
Consumer behavior -- Greece
Keywords: Καταναλωτική συμπεριφορά;Βιολογικά προϊόντα;Consumer behavior;Biological products
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή οικονομίας και διοίκησης - Τμήμα εμπορίας και διαφήμισης , 2016 α.α 7438
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14569
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ....................................................................................................1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ........................................................................................................2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................................................................6 ΚΕΦΑΛAIΟ 1: Προκαταρκτική φάση...........................................................7 1.1 Ερέθισμα..............................................................................................7 1.2 Πρόβλημα διοίκησης του Μάρκετινγκ..............................................7 1.3 Πρόβλημα Έρευνας Μάρκετινγκ......................................................7 1.4 Σκοπός.................................................................................................8 1.5 Γενικός στόχος...................................................................................8 1.6 Ειδικοί στόχοι.....................................................................................8 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ..................................................................10 ΚΕΦΑΛAIΟ 2: Η αγορά των βιολογικών προϊόντων...............................11 2.1 Παραγωγή βιολογικών προϊόντων................................................11 2.1.1 Βασικές αρχές..............................................................................11 2.1.2 Η εξέλιξη της παραγωγής............................................................12 2.2 Λόγοι επιλογής.................................................................................17 2.3 Δίκτυα διανομής...............................................................................18 2.4 Προβλήματα και χαμηλή εξάπλωση..............................................21 ΚΕΦΑΛAIΟ 3: Κατανάλωση βιολογικών προϊόντων και ηθικός καταναλωτισμός ..........................................................................................24 3.1 Ηθικός καταναλωτισμός..................................................................24 3.2 Προφίλ ηθικού καταναλωτή............................................................25 3.2.1 Προφίλ ηθικού καταναλωτή στην Ελλάδα..............................26 3.3 Πράσινος ηθικός καταναλωτισμός.................................................28 3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά βιολογικών προϊόντων. ............................................................................................................29 3.5 Έρευνες για το προφίλ του πράσινου καταναλωτή διεθνώς......31 3.6 Έρευνες για το προφίλ του πράσινου καταναλωτή στην Ελλάδα. ............................................................................................................32 3.6.1 Δημογραφικά ευρήματα...............................................................32 3.6.2 Ευρήματα των στάσεων...........................................................34 4 3.6.3 Ψυχογραφικά χαρακτηριστικά.................................................37 ΚΕΦΑΛAIΟ 4: Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων.................................................................................39 4.1 Ανασκόπηση της πορείας του κλάδου στο διάστημα 2009-2014... ............................................................................................................39 4.2 Η επίδραση των κεφαλαιακών ελέγχων........................................42 4.3 Η συμπεριφορά του καταναλωτή βιολογικών προϊόντων εν μέσω οικονομική κρίσης...........................................................................43 4.4 Επίδραση της οικονομικής κρίσης στην περιβαλλοντική συνείδηση...................................................................................................45 4.4.1 Προοπτικές του κλάδου των βιολογικών προϊόντων...................46 Συμπεράσματα...............................................................................................48 Προτάσεις προς τον πελάτη........................................................................52 Περιορισμοί έρευνας..................................................................................54 Προτάσεις Περαιτέρω Έρευνας................................................................54 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...............................................................................................55
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Plakotari_Vasileia.pdfΠλακοτάρη_Βασιλεία_Πτυχιακή 819.15 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14569
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.