Ο ρόλος του διευθυντή για τη μεταστροφή του συμβατικού σχολείου σε αειφόρο - καλές πρακτικές και ενέργειες προς το σκοπό αυτό (Master thesis)

Παγκαλτζή, Γεωργία


The Education for Sustainability constitutes a huge challenge and a great opportunity so that schools can play an important role in transmitting sustainability values, attitudes and behavior practices to the next generation, as young people will be responsible for future decision-making procedures. This endeavor demands from the school leaders to have a wider view on change and progress, considering the school, the society and the environment as interconnected values. The aim of this study is the expansion of the good practice adopted by the primary school directors, according to the quality metrics of a sustainable school, as well as the formation of conclusions concerning the role of the director/leader in transforming the school from conventional to sustainable. In order to investigate this issue, a quantitative study was selected in the form of an online questionnaire, with a sample consisted of 178 educational units of the Directorate of Primary Education of Western Thessaloniki, and the data analysis was conducted using the SPSS statistical package (V25). According to the results, satisfactory directive practices are currently promoted at school units that correspond to educational, social and environmental metrics of a sustainable school, and which could be further improved. However, the study shows that an important factor towards this direction should be the training of the school directors and teachers towards sustainability, the inclusion of all involved parties in the decision-making process and the teaching of democratic values, the collaboration with social institutions, the improvement of the environmental metrics of a sustainable school, the complete integration of the Education for Sustainability across the whole spectrum of the study program and the school culture in general, building collaborations and strategic partnerships and, finally, the application of evaluation and feedback systems.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Εκπαιδευτική ηγεσία
Educational leadership
Βιώσιμη ανάπτυξη
Sustainable development
Σχολεία -- Περιβαλλοντικές απόψεις
Schools -- Enviromental aspects
Εκπαιδευτική αλλαγή
Educational change
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Environmental education
Keywords: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη/Αειφορία;Education for the Sustainable Development/Sustainability;Αειφόρο σχολείο;Sustainable school;Αλλαγή;Change;Καινοτομία;Innovation;Ηγεσία αειφόρου σχολείου;Leadership of a sustainable school
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11396)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14566
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pagkaltzi.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14566
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.