Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία της ρομποτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Master thesis)

Καραπυλάφη, Στυλιανή


There has been an increasing interest in research on how robotics and programming are taught in schools, especially in Primary education. The aim of the present dissertation is to research the characteristics and perceptions of teachers who incorporate robotics in their classroom and participate in annual robotics team competitions. A standardized questionnaire was formulated and distributed digitally. Despite the fact that the teaching hours for IT, as they are determined by the curriculum for Greek Primary schools, are insufficient and school resources for the subject are rather limited, IT teachers appear to be quite content, on the grounds that they have managed to actively engage their students in devotedly carrying out any construction or programming project assigned to them.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -- Στάσεις
Primary school teachers -- Attitudes
Ρομποτική -- Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια)
Robotics -- Study and teaching (Primary)
Keywords: Πληροφορική;Informatics;Υπολογιστική σκέψη;Computational thinking;Εκπαιδευτική ρομποτική;Educational robotics
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11393)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14565
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Subject classification: Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -- Στάσεις
Primary school teachers -- Attitudes
Ρομποτική -- Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια)
Robotics -- Study and teaching (Primary)
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publication date: 2019-09-30
Bibliographic citation: Καραπυλάφη, Σ. (2019). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην διδασκαλία της ρομποτικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Abstract: Η διδασκαλία της ρομποτικής και του προγραμματισμού, ειδικά όταν αφορά ηλικίες της πρώτης βαθμίδας εκπαίδευσης, συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ενότητα της ρομποτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συμμετέχουν ως ομάδα σε ετήσιους διαγωνισμούς ρομποτικής. Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε ερωτηματολογιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά. Παρόλο που οι ώρες διδασκαλίας της εκπαιδευτικής ρομποτικής, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις Τ.Π.Ε., δεν επαρκούν και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολείων για την διδασκαλία της είναι περιορισμένος, οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο ποσοστό δείχνουν πολύ ικανοποιημένοι εφόσον έχουν καταφέρει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών τους στις ώρες διδασκαλίας με την ενεργή συμμετοχή τους και την αφοσίωση και συγκέντρωση στην υλοποίηση της οποιαδήποτε προγραμματισμού και κατασκευής.
There has been an increasing interest in research on how robotics and programming are taught in schools, especially in Primary education. The aim of the present dissertation is to research the characteristics and perceptions of teachers who incorporate robotics in their classroom and participate in annual robotics team competitions. A standardized questionnaire was formulated and distributed digitally. Despite the fact that the teaching hours for IT, as they are determined by the curriculum for Greek Primary schools, are insufficient and school resources for the subject are rather limited, IT teachers appear to be quite content, on the grounds that they have managed to actively engage their students in devotedly carrying out any construction or programming project assigned to them.
Advisor name: Βρανά, Βασιλική
Examining committee: Βρανά, Βασιλική
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 162 σελ.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karapilafi.pdf1.8 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14565
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.