Ο ρόλος του φύλου και της ηλικίας στην ψυχική και σωματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στην Κ.Μακεδονία (Master thesis)

Τομπουλίδης, Αθανάσιος


Τhis assignment attempts to study the occurrence of the occupational burnout syndrome in the education sector of physical education teachers and to investigate the importance of gender, age, and organizational factors in the occurrence of this syndrome as well as its consequences. The survey concerns the participation of 123 teachers serving in public schools in central Macedonia as permanent or associate teachers, and was conducted during the months of April to June 2019. All participants completed a questionnaire, which was sent to them by e mail and was based on two respected reading tools, most commonly used to investigate occupational burnout internationally. These are the Maslach Burnout Inventory (MBI) , 1981; 1986) and the Employee Satisfaction Inventory, ESI (Koustelios, 1991; Koustelios & Bagiatis, 1997). In addition to the questions based on the aforementioned questionnaires, five more questions were included by the researcher that were tested for their reliability and validity. The results of the study showed that physical education teachers experience low levels of burnout and on average, they consider that the most important factor in the appearance of occupational stress and exhaustion is working conditions (logistics, indoor gym, weather conditions) in addition to their individual characteristics, related to their age and body weight in terms of performance.. Subsequently, the tree dimensions of occypational burnout syndrome were correlated with gender, age, and organizational factors that contributed to its appearance. In conclusion, gender and age variarbles were not statistically correlated whith the occurrence of occupational burnout. On the contrary, the factors of ambiguity and role conflict were highly positively correlated with the dimension of depersonalization, and job satisfaction was negatively correlated whith emotional exhaustion. Finally, ways are taken to prevent severe occupational burnout and physical education teachers to be able to perform their most important work more constructively.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Φύλο
Sex
Ηλικία
Age
Καθηγητές φυσικής αγωγής --Εργασιακό άγχος -- Ελλάδα -- Μακεδονία
Physical education teachers --Job stress -- Greece -- Macedonia
Εξουθένωση (Ψυχολογία)
Burn out (Psychology)
Keywords: Επαγγελματική εξουθένωση;Occupational burnout;Επαγγελματικό στρες;Occupational stress;Εργασιακές συνθήκες;Working conditions;Οικονομική κρίση;Economic crisis;Ψυχική εξουθένωση;Mental exhaustion;Σωματική εξουθένωση;Physical exhaustion
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11384)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14561
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Τοmpoulidis.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14561
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.