Η εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. (Η περίπτωση των δομών φιλοξενίας προσφύγων ΔΥΕΠ-Μη κυβερνητικές οργανώσεις) (Master thesis)

Πένκης, Ιωάννης


Burnout is a phenomenon that is more or less paid to workers. Teachers are a category of workers where Burnout Syndrome often makes them. The symptoms of work-related burnout are many and manifested differently in each worker. As a research gap has been identified in the bibliography regarding the labor exhaustion of teachers working in the EDIC, the subject of this diploma thesis was selected. A quantitative survey was carried out on a sample of 100 teachers that working in EDIC, using a questionnaire. The results of the survey showed that teachers do not have a lot of work-related exhaustion from their educational work. However, the problems of organizing the EDIC hamper the work of teachers.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Εξουθένωση (Ψυχολογία)
Burn out (Psychology)
Εκπαιδευτικοί -- Εργασιακό άγχος
Teachers -- Job stress
Πρόσφυγες -- Εκπαίδευση
Refugees -- Education
Δομές φιλοξενίας προσφύγων -- Ελλάδα
Refugee camps -- Greece
Keywords: Εργασιακή εξουθένωση;Burnout;Εργασιακό άγχος;Job stress;Σχολικό κλίμα;School climate;Εργασιακή εξουθένωση εκπαιδευτικών;Educator’s burnout;ΔΥΕΠ
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11379)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14559
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Subject classification: Εξουθένωση (Ψυχολογία)
Burn out (Psychology)
Εκπαιδευτικοί -- Εργασιακό άγχος
Teachers -- Job stress
Πρόσφυγες -- Εκπαίδευση
Refugees -- Education
Δομές φιλοξενίας προσφύγων -- Ελλάδα
Refugee camps -- Greece
Submission Date: 2022-05-21T16:35:41Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publication date: 2019-09-22
Bibliographic citation: Πένκης, Ι. (2019). Η εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. (Η περίπτωση των δομών φιλοξενίας προσφύγων ΔΥΕΠ-Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Abstract: Η εργασιακή εξουθένωση είναι ένα φαινόμενο που καταβάλλει σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό τους εργαζομένους. Οι εκπαιδευτικοί είναι μια κατηγορία εργαζομένων όπου το Σύνδρομο Burnout τους καταβάλλει συχνά. Τα συμπτώματα της εργασιακής εξουθένωσης είναι πολλά και εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο στον κάθε εργαζόμενο. Καθώς έχει διαπιστωθεί ερευνητικό κενό στην βιβλιογραφία αναφορικά με την εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις ΔΥΕΠ επιλέχθηκε ως θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας προς ανάλυση. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 100 ατόμων που αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς δομών φιλοξενίας, με χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί δεν παρουσιάζουν μεγάλη εργασιακή εξουθένωση από το εκπαιδευτικό τους έργο. Ωστόσο τα προβλήματα της οργάνωσης των δομών φιλοξενίας δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό το έργο των εκπαιδευτικών.
Burnout is a phenomenon that is more or less paid to workers. Teachers are a category of workers where Burnout Syndrome often makes them. The symptoms of work-related burnout are many and manifested differently in each worker. As a research gap has been identified in the bibliography regarding the labor exhaustion of teachers working in the EDIC, the subject of this diploma thesis was selected. A quantitative survey was carried out on a sample of 100 teachers that working in EDIC, using a questionnaire. The results of the survey showed that teachers do not have a lot of work-related exhaustion from their educational work. However, the problems of organizing the EDIC hamper the work of teachers.
Advisor name: Κιλιπίρης , Φώτιος
Examining committee: Κιλιπίρης, Φώτιος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 114 σελ.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Penkis.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14559
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.