Το πρόγραμμα Erasmus+ international credit mobility και η συμβολή στη βελτιοποίηση της ποιότητας των ΑΕΙ (Master thesis)

Πούλιος, Γεώργιος


The Erasmus + International Credit Mobility Program provides students the opportunity to visit a partner country of their choice which is not located within the borders of the European Union. The Erasmus + International Credit Mobility Program has been linked to the development of key competencies that makes them ideal candidates in the job market. The Erasmus + International Credit Mobility Program, harbours the cooperation of numerous partner countries and promotes internationalisation. Internationalisation and student mobility have been inevitably linked and aims to the development of an international academic culture where tolerance, cooperation and research thrive. This move requires constant communication between universities, curriculum updates and personal learning. In this thesis we studied the way that Erasmus + International Credit Mobility Program has affected Greek Universities. We studied the organisational aspect of the home universities as well as teaching techniques, research and competencies development for job market entry. Ten university students who have participated in the Erasmus + International Credit Mobility Program have provided the researchers with insights, through semi structured interviews. As their answer suggest, Greek universities find themselves in a decent organisational level, especially after a series of reformations and updates, but in terms of curricula, home Universities are very competent. The students noted that Greek universities are required to be updated in terms of research funds and co operations. Lastly, their perception of the competences they developed is positive when it comes to job market entry.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Εκπαιδευτικές ανταλλαγές -- Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Educational exchanges -- European Union countries
Εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση
Education and globalization
Εκπαίδευση, Ανώτερη -- Ελλάδα
Education, Higher -- Greece
Keywords: Erasmus +;Μαθησιακή κινητικότητα;Learning mobility;Τριτοβάθμια εκπαίδευση;Higher education;ICM Erasmus+
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11364)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14551
Item type: masterThesis
General Description / Additional Comments: Μεταπτυχιακή εργασία
Subject classification: Εκπαιδευτικές ανταλλαγές -- Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Educational exchanges -- European Union countries
Εκπαίδευση και παγκοσμιοποίηση
Education and globalization
Εκπαίδευση, Ανώτερη -- Ελλάδα
Education, Higher -- Greece
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publication date: 2019-09-21
Bibliographic citation: Πούλιος, Γ. (2019). Το πρόγραμμα Erasmus+ international credit mobility και η συμβολή του στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των ΑΕΙ (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Abstract: Το πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε πολλούς φοιτητές να μπορέσουν να επισκεφθούν μία χώρα-εταίρο της επιλογής τους, έξω από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας έχει συνδεθεί με την απόκτηση ενός αριθμού δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θεωρούνται ότι κάνουν τους υποψήφιους ανταγωνιστικούς και κατά συνέπεια, ελκυστικούς στην εύρεση της αγοράς εργασίας. Το διεθνές πρόγραμμα κινητικότητας, στο οποίο συμμετέχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ως βάση του την έννοια της διεθνοποίησης. Η διεθνοποίηση, που πρόσφατα θεωρεί την κινητικότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι της, έχει ως στόχο την ανάπτυξη μίας διεθνούς ακαδημαϊκής κουλτούρας, όπου προωθείται η ένταξη, η συνεργασία και η έρευνα. Αυτή η κίνηση προϋποθέτει τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων ιδρυμάτων, τη συνεχή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών τους, καθώς και την επιμόρφωση του διδακτικού και διοικητικού τους προσωπικού. Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο επέδρασε το πρόγραμμα διεθνούς κινητικότητας Erasmus + στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι διαστάσεις που μας ενδιέφερε να εξετάσουμε καλύπτουν την οργάνωση των ΑΕΙ, τα προγράμματα σπουδών, τον τρόπο διδασκαλίας, την έρευνα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που κάνουν τους συμμετέχοντες πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος δέκα (10) φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility και επισκέφθηκαν μία χώρα της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε συνεντεύξεις που δομήθηκαν σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι τα ελληνικά ΑΕΙ, ιδιαίτερα μετά την εντατική τους συμμετοχή στα προγράμματα κινητικότητας φοιτητών Erasmus, Erasmus+ και Erasmus+ International διαθέτουν μία σχετικά καλή οργάνωση σε ακαδημαϊκό επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τα θετικά στοιχεία και τις καλές πρακτικές από άλλες χώρες, ώστε να προχωρήσουν και να εξελίξουν την αναβάθμισή τους. Κατά τη διάρκεια της μελέτης και της έρευνας, προέκυψε ότι τα ΑΕΙ της χώρας, στο επίπεδο τουλάχιστον των προγραμμάτων σπουδών, βρίσκονται σε πλεονεκτικό επίπεδο. Ένας ακόμη τομέας που θα πρέπει να βελτιωθεί είναι ο τομέας της έρευνας, ιδιαίτερα σε θέματα συνεργασίας με άλλους φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού. Τέλος, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα διεθνούς κινητικότητας θεωρούν ότι οι ίδιοι είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, εξαιτίας των δεξιοτήτων, αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων που είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν.
The Erasmus + International Credit Mobility Program provides students the opportunity to visit a partner country of their choice which is not located within the borders of the European Union. The Erasmus + International Credit Mobility Program has been linked to the development of key competencies that makes them ideal candidates in the job market. The Erasmus + International Credit Mobility Program, harbours the cooperation of numerous partner countries and promotes internationalisation. Internationalisation and student mobility have been inevitably linked and aims to the development of an international academic culture where tolerance, cooperation and research thrive. This move requires constant communication between universities, curriculum updates and personal learning. In this thesis we studied the way that Erasmus + International Credit Mobility Program has affected Greek Universities. We studied the organisational aspect of the home universities as well as teaching techniques, research and competencies development for job market entry. Ten university students who have participated in the Erasmus + International Credit Mobility Program have provided the researchers with insights, through semi structured interviews. As their answer suggest, Greek universities find themselves in a decent organisational level, especially after a series of reformations and updates, but in terms of curricula, home Universities are very competent. The students noted that Greek universities are required to be updated in terms of research funds and co operations. Lastly, their perception of the competences they developed is positive when it comes to job market entry.
Advisor name: Ρουσσάκης , Ιωάννης
Examining committee: Ρουσσάκης, Ιωάννης
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 85 σελ.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poulios.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14551
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.