Διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων και αρνητικών συναισθημάτων των καταναλωτών του Δήμου Θεσσαλονίκης απέναντι στις μάρκες την χρονική περίοδο του φθινοπώρου του 2014 (Bachelor thesis)

Ζωσιμίδου, Μιλένα/ Παπανικολάου, Αντιγόνη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι μια ποιοτική έρευνα με θέμα την διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων και των αρνητικών συναισθημάτων των καταναλωτών του Δήμου Θεσσαλονίκης απέναντι σε μια μάρκα κατά την χρονική περίοδο φθινόπωρο του 2014. Βασικό ερέθισμα της έρευνας αποτελεί η Ολλανδική βιομηχανία γάλακτος MELKA που προσπάθησε να εισέλθει στην Ελληνική αγορά, χωρίς θετικό αποτέλεσμα. Η Διοίκηση του Μάρκετινγκ σκέφτεται ότι ίσως οι Έλληνες καταναλωτές τρέφουν αντιπάθεια στις μάρκες των εισαγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων. Με αφορμή τα παραπάνω η επιχείρηση θα ήθελε πληροφορίες αναφορικά με τις μάρκες που αντιπαθούν οι Έλληνες καταναλωτές και τις αιτίες αυτής της αντιπάθειας. Στην συνέχεια, κύριος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση και καταγραφή των αρνητικών απόψεων, συναισθημάτων και της μελλοντικής στάσης των καταναλωτών απέναντι στις μάρκες. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας συγκεντρώθηκαν με ημι - δομημένο ερωτηματολόγιο στο οποίο περιλαμβάνονται 4 ερωτήσεις που έχει συνταχθεί από τον Prof. Hambi Sadeh σε συνεργασία με την καθηγήτρια Ειρήνη Τηλικίδου. Η ανάλυση των στοιχείων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος PSPP και ομαδοποίηση των ποιοτικών δεδομένων σε πίνακες από τους ερευνητές. Τέλος, ως βασικό συμπέρασμα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι ο καταναλωτής τρέφει αισθήματα αντιπάθειας – δυσπιστίας ιδιαίτερα για μάρκες που υστερούν στην ποιότητα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης επιχειρήσεων / Τμήμα εμπορίας και διαφήμισης
Subject classification: Καταναλωτές -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη -- Στάσεις
Consumers -- Greece -- Thessaloniki -- Attitudes
Καταναλωτική συμπεριφορά -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Consumer behavior -- Greece -- Thessaloniki
Καταναλωτική συμπεριφορά -- Αξιολόγηση
Consumer behavior -- Evaluation
Ποιοτική έρευνα
Qualitative research
Επώνυμα προϊόντα
Brand name products
Keywords: Μάρκες;Δήμος Θεσσαλονίκης;Καταγραφή;Συμπεριφορά καταναλωτών;Ποιοτική έρευνα;Καταναλωτές;Αξιολόγηση;Brands;Munisipality Thessaloniki;Register;Comsumers behavior;Qualitative research;Consumers;Evaluation
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14543
Table of contents: Ευχαριστίες……………………………………………………………………..4 Περίληψη……………………………………………………………………….5 Εισαγωγή……………………………………………………………………….6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Προκαταρκτική φάση…………………………………….7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ανασκόπηση Βιβλιογραφία 2.1 Μάρκα (Brand)……………………………………………………………..9 2.2 Συμπεριφορά καταναλωτή………………………………………………...17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Συγκέντρωση Πρωτογενών Στοιχείων 3.1 Ποιοτική έρευνα…………………………………………………………..28 3.2 Μεθοδολογία……………………………………………………………...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Αποτελέσματα 4.1 Σχολιασμός πινάκων……………………………………………………...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Συμπεράσματα – Προτάσεις – Περιορισμοί 5.1 Συμπεράσματα…………………………………………………………….39 5.2 Προτάσεις προς τους φορείς…………………………………………...….40 5.3 Περιορισμοί της έρευνας……………………………………………..…...41 Βιβλιογραφία……………………………………………………………...…..42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα Α: Ερωτηματολόγιο έρευνας………………………………….….45 Παράρτημα Β: Καταγραφή των απαντήσεων του ερωτηματολογίου………....47 Παράρτημα Γ: Questionnaires’ responses…………………………..…………69
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14543
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.