Ανάπτυξη web εφαρμογών και services με την πλατφόρμα Ruby on Rails (Bachelor thesis)

Καβάσης, Βασίλειος


Due to the increasing need of man to increasingly use of the internet, at the same time created the need for easier development of Web applications. This piece came to fill the object-oriented programming language Ruby and, now widely prevalent environment, Ruby on Rails. This follows the Framework Architecture Model - View - Controller (MVC), which also follow Apple with Apple Cocoa Framework and Microsoft with ASP.Net Framework for application development
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Μηχανικών / Τμήμα πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων
Subject classification: Διαδικτυακές εφαρμογές
Web applications
Διαδικτυακές εφαρμογές -- Ανάπτυξη
Web applications -- Developement
Ruby on Rails (Ηλεκτρονικός πόρος)
Ruby on Rails (Electronic resource)
Keywords: Διαδικτυακές εφαρμογές;Υπηρεσίες;Model View Controller;MVC;Web applications;Services
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή μηχανικών - Τμήμα μηχανικών πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων , 2016 α.α 7446
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14539
Table of contents: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................................... 3 ABSTRACT ......................................................................................................................... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ .................................................................................................................. 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ ...................................................................................................... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................... 9 1. Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RUBY............................................................... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................. 10 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ................................................................................................ 11 1.2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ................................................................................................................ 11 1.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ........................................................................................................ 12 1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................................................................................. 13 1.4.1. Mac OSX......................................................................................................................13 1.4.2. Windows.....................................................................................................................17 1.4.3. Ubuntu........................................................................................................................19 1.5. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ........................................................................................................ 20 1.5.1. Μεταβλητές - Variables..............................................................................................21 1.5.2. Σταθερές - Constraint .................................................................................................21 1.5.3. Συμβολοσειρές - Strings .............................................................................................21 1.5.4. Αριθμοί – Πράξεις.......................................................................................................23 1.5.5. Σύμβολα .....................................................................................................................24 1.5.6. Πίνακες .......................................................................................................................25 1.5.7. Hash............................................................................................................................27 1.6. ΑΡΧΕΙΑ - ΚΛΑΣΕΙΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ............................................................ 28 1.6.1. Αρχεία - Files...............................................................................................................28 1.6.2. Κλάσεις - Classes.........................................................................................................28 1.6.3. Μέθοδοι - Methods....................................................................................................28 1.6.4. Αντικείμενα.................................................................................................................29 1.7. ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ......................................................................................................... 30 1.7.1. Υπό συνθήκη δομή if - elsif - else ...............................................................................30 1.7.2. Υπό συνθήκη δομή unless..........................................................................................32 1.7.3. Υπό συνθήκη δομή case .............................................................................................32 1.7.4. Επαναληπτική δομή for..............................................................................................33 1.7.5. Επαναληπτική δομή while..........................................................................................33 1.7.6. Επαναληπτική δομή until ...........................................................................................34 2. FRAMEWORK RUBY ON RAILS ............................................................................ 34 Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Καβάση Βασίλειου 6 από 88 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................. 34 2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ................................................................................................ 35 2.2. DΟN'T REPEAT YOURSELF (DRY).................................................................................. 35 2.3. CONVENTION OVER CONFIGURATION (CoC) ............................................................... 36 2.4. AGILE METHODOLOGY................................................................................................ 36 2.5. MODEL - VIEW - CONTROLLER (MVC).......................................................................... 38 3. WΕΒ APPLICATION ΣΕ RUBY ON RAILS ............................................................. 40 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................. 40 3.1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ .............................................................................................. 40 3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.............................................................................................. 41 3.3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .......................................................................... 42 3.4. ΣΧΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ............................................................................................................ 45 3.5. ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΛΑΣΕΩΝ ................................................................................................ 46 3.5.1. Συσχέτιση belongs_to.................................................................................................47 3.5.1. Συσχέτιση has_many ..................................................................................................49 3.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ................................................................................................. 50 3.6.1. Εγγραφή Χρήστη.........................................................................................................50 3.6.2. Είσοδος και Έξοδος Χρήστη........................................................................................59 3.6.3. Επεξεργασία Χρήστη ..................................................................................................61 3.6.4. Δημιουργία φακέλων .................................................................................................63 3.6.5. Δημιουργία Αρχείων...................................................................................................73 3.6.6. Ανέβασμα και Λήψη Αρχείων.....................................................................................79 3.6.7. Σελίδα "Χρήστες"........................................................................................................83 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ................................................................................................... 87 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................. 88 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ................................................................................................................... 88
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14539
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.