Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης της κοινότητας των Λεβαντίνων στο Οθωμανικό κράτος κατά τον 18ο και 19ο αιώνα (Master thesis)

Ζαφειρίου, Μάρθα


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΖαφειρίου, Μάρθαel
dc.date.accessioned2022-05-15T18:10:16Z-
dc.date.available2022-05-15T18:10:16Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14498-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11201)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΜοναστικά τάγματαel
dc.subjectMonastic ordersen
dc.subjectΛεβαντίνοιel
dc.subjectLevantinesen
dc.subjectΕκπαίδευσηel
dc.subjectEducationen
dc.subjectΟδοιπορικάel
dc.subjectTraveloguesen
dc.titleΘεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης της κοινότητας των Λεβαντίνων στο Οθωμανικό κράτος κατά τον 18ο και 19ο αιώναel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΕυρωπαίοι--Τουρκία-- Κωνσταντινούπολη-- Ιστορία -- 18ος αιώναςel
heal.classificationEuropeans --Turkey - Istanbul -- History -- 18th centuryel
heal.classificationΕυρωπαίοι--Τουρκία-- Κωνσταντινούπολη-- Ιστορία -- 19ος αιώναςel
heal.classificationEuropeans --Turkey - Istanbul -- History -- 19th centuryen
heal.classificationΜοναχισμός και θρησκευτικά τάγματαel
heal.classificationMonasticism and religious ordersen
heal.classificationΕκπαίδευση--Τουρκία--Ιστορία--18ος αιώναςel
heal.classificationEducation -- Turkey--History--18th centuryen
heal.classificationΕκπαίδευση--Τουρκία--Ιστορία--19ος αιώναςel
heal.classificationEducation -- Turkey -- History -- 19th centuryen
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
heal.publicationDate2019-06-10-
heal.bibliographicCitationΖαφειρίου, Μ. (2019). Θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης της κοινότητας των Λεβαντίνων στο Οθωμανικό κράτος κατά τον 18ο και 19ο αιώνα (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.el
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια, η φύση της πολιτιστικής διαμεσολάβησης στην Ανατολή έχει προσελκύσει το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Στόχος αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου της παρεχόμενης εκπαίδευσης των λεβαντίνων στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 18ο και 19ο αι.. και εστιάζει στο είδος και τον ρόλο της από πολιτιστική σκοπιά. Εξετάζοντας τους δεσμούς μεταξύ των μεταβαλλόμενων εννοιών «Ανατολή» και «Δύση», τις ειδικές ομάδες διαμεσολαβητών και των θεσμικών τους ρυθμίσεων, η έρευνα αυτή υπογραμμίζει τον δυναμικό και ενεργό ρόλο των διαμεσολαβητών στον καθορισμό της παιδείας που προσέφεραν. Στόχος της παρούσης έρευνας είναι ο σύγχρονος προβληματισμός, οι θεσμικές και λειτουργικές όψεις της εκπαίδευσης της κοινότητας των λεβαντίνων στο Οθωμανικό κράτος κατά τον 18ο και 19ο αι. Οι πληροφορίες μας παρέχονται μέσα από τα οδοιπορικά των περιηγητών στην Οθωμανική αυτοκρατορία και αφορούν την διδασκαλία των μοναχών οι οποίοι εργάστηκαν με ζήλο για να ικανοποιήσουν τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των κατοίκων του Πέρα που αναζητούσαν Ιησουίτες δασκάλους για τα παιδιά τους για να μπορέσουν έτσι να διατηρήσουν το καθολικό δόγμα και να προστατεύσουν την πολιτιστική και θρησκευτική τους κληρονομιά. Η ποικιλομορφία των μαθητών ήταν εύλογο να δημιουργήσει προβλήματα και οι μοναχοί να κατηγορηθούν για προσηλυτισμό. Ένα σημαντικό σημείο που αποτελεί καινοτομία της εποχής είναι ότι οι μοναχοί προσεύχονταν και δίδασκαν σε διάφορες γλώσσες μεταξύ αυτών στην Ιταλική, γαλλική και Ελληνική.1Σύμφωνα με τον Eric Dusteler2 υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων τον μοναστικών ταγμάτων και οι γονείς μετακινούν τα παιδιά τους για πολιτικούς λόγους ανάλογους των σχέσεων που διατηρούν με τους Ευρωπαίους πρέσβεις υποστηρικτές των διαφόρων ταγμάτων και των σχολείων τους. Οι διπλωματικές σχέσεις του εκάστοτε Γάλλου πρέσβη ή του Ενετού Βάιλου φαίνεται να καθορίζουν την επιλογή σχολείου των μαθητών. Το επίκεντρο ζωής της κοινότητας το δεύτερο ήμισυ του 19ου αι. ήταν ο υψηλός αριθμός θρησκευτικών ιδρυμάτων και αποτελεί την απτή απόδειξη μίας καθ’ όλα εδραιωμένης κοινότητας. Περί τα τέλη του 1880 και μέχρι το 1908 παρουσιάζεται σταδιακά πρόοδος του γαλλικού τύπου στην Κωνσταντινούπολη με εστίαση σε θέματα επιστημονικής, λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής τεχνικής φύσεως, με στόχο την γαλλική διανόηση της εποχής. Η ίδρυση νέων σχολείων και τεχνικών σχολών μεταξύ των ετών 1860 και 1870 απευθύνεται κυρίως στην Οθωμανική ελίτ 3 και η μελέτη της Γαλλικής γλώσσας αποτελεί ένδειξη ότι οι σπουδαστές ανήκουν στην κοινωνική ελίτ της εποχής.el
heal.abstractIn recent years, the nature of cultural mediation in orient has attracted the academic interest of many researchers. The aim of this research is to explore the role of the Education provided to Levantines in Constantinople during the 18th and 19th centuries and focuses on the genre and its role from a cultural perspective. Looking at the links between the changing concepts "East" and "West", the specific groups of mediators and their institutional arrangements, this research underlines the potential and active role of mediators in defining the education offered. The aim of this research is the contemporary reflection, institutional and operational aspects of the education of the Levantine’s community in the Ottoman capital during the 18th and 19th centuries. Our information is provided through the travelers to the Ottoman Empire and concerns the teaching of the monks who worked with zeal to satisfy the educational requirements of the residents of Pera who demanded Jesuits teachers for their children to maintain the Catholic doctrine and protect their cultural and religious heritage. The diversity of the pupils was reasonable to create problems and the monks were accused of conversion. An important point considered an innovation of the time is that the monks prayed and taught in various languages among them in Italian, French and Greek. According to Eric Dusteler there is considerable competition between schools of monastic orders and parents used to change their children’s schools for political reasons according to the relations they maintained with European Ambassadors supporters of the various monastic orders. The diplomatic relations of the French ambassador or the Venetian Vailo seems to determine the choice of the school. The high number of religious institutions was the centre of life of the community in the second half of the 19th century. Around the end of 1880, until 1908, the French press progressed gradually in Istanbul with a focus on scientific, literary, artistic and technical issues aiming at the French intellect of the time. The establishment of new schools and technical schools between the years 1860 and 1870 is addressed mainly to the Ottoman elite and the study of the French language is an indication that the students belong to the social elite of the time.en
heal.advisorNameΑποστολίδης, Απόστολοςel
heal.committeeMemberNameΑποστολίδης, Απόστολοςel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages63 σελ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zafeiriou.pdf786.79 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14498
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.