Σχεδιασμός - παραγωγή - αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών μεταγλώττισης - εκμάθησης ελληνικής και αγγλικής γραφής σε γραφή Braille (Master thesis)

Αγγελής, Αλέξανδρος


Introducing innovations to the education sector is a complex process, since all those factors that could affect the final result, should be taken into account. Especially when it comes to the technology solutions suggested, which has definitely entered to everyday activities including education, a designed innovation has to meet numerous standards in order to be successful and contribute to the educational work. In the present study, the innovation described has to do with the exploitation of possibilities offered by the modern technology and is also related to the creation of a software, capable to translate the Greek or English language, to Braille writing, for the education of the visually impaired persons. The “Translation-Learn Greek & English writing to Braille writing” software helps its users to the conversion process from every Greek or English text, to Braille writing, whether it is lean or multi-tone. Users can print the translated Braille texts through special typewriters. It is also possible to type Braille combinations and let the software display Greek words. The two “Translation-Learn Greek & English writing to Braille writing” software can be a powerful educational tool during the effort of faster improvement, for visually impaired people. Thus, this dissertation explores - in addition to the usability and effectiveness of the above software - the support generally offered by this kind of software, to a social group which doesn’t have many educational choices or those existed considered being of a past time. It also explores the different corresponding software in Greece, as well as their capabilities, reviewing a few references. In the research part of the dissertation, a structured questionnaire is used to gather the necessary data and was given to a sample of teachers or administrative personnel who had sufficient Braille writing and translation from a language to Braille writing, knowledge. The software does not only appeal to those who already have a high knowledge of the above. It also appeals to those that desire to practice every day and improve them. These software, mainly, appeal to persons already know quite good this Braille writing part, since they will be able to identify possible mistakes. However, they consist an excellent educational tool, since they give users the chance of a fast response, compared to the slow and noisy typewriters. In general, the software is also suggested as a self-teaching method of the Braille code. Finally, the research conclusions were particularly interesting, since the vast majority of those participated believe that the software consist an excellent solution, which will help students with visibility problems, to educate faster than usually. The responders also showed great satisfaction by the software’s functions, as well as the translation correctness, while the research was characterized by high levels of reliability, a fact that actually means the results could be generalized to a larger population.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Εκπαιδευτική τεχνολογία
Educational technology
Τυφλοί -- Εκπαίδευση
Blind -- Education
Μεταγλωττιστές (Προγράμματα υπολογιστών)
Compilers (Computer programs)
Keywords: Μεταγλώττιση;Translation;Λογισμικά εκμάθησης Braille;Learning Braille software;Τύφλωση;Visual impairment;Υποστηρικτικές τεχνολογίες;Supportive technologies
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11244)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14496
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aggelis.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14496
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.